Tla­čová správa fi­garo.sk

Ak na Slo­ven­sku niečo stojí zato, tak je to prí­roda a his­to­rické pa­miatky. Hory, hrady, zámky a at­rak­cie máme do­slova za hum­nami. Ale ruku na srdce, kedy ste na­po­sledy ob­ja­vo­vali krásy Slo­ven­ska so svo­jimi blíz­kymi?

V dneš­nej dobe je ces­to­va­nie po svete trendy. No akosi za­bú­dame na svoju vlastnú kra­jinu. Slo­ven­sko pri­tom má čo po­núk­nuť! Na­vyše, ne­mu­síme sa pa­so­vať s ja­zy­ko­vou ba­ri­é­rou, ví­zami ani cu­dzími me­nami. Ak aj vý­let na­ruší ne­jaká ne­prí­jem­nosť, je jed­no­du­ché vy­hľa­dať le­kára alebo jed­no­du­cho od­ísť rýchlo do­mov.

Fi­garo chce ak­tu­ál­nou sú­ťa­žou mo­ti­vo­vať ro­diny a blíz­kych, aby spo­ločne ob­ja­vili krásy Slo­ven­ska a pre­žili spo­ločné chvíle.  Z tohto dô­vodu pre vás vy­bralo 24 miest, ktoré sa ur­čite toto leto oplatí nav­ští­viť. Ak sa na týchto mies­tach od­fo­títe so zná­mou čo­ko­lá­dou, mô­žete sa za­po­jiť do sú­ťaže o týž­denné ceny sú mo­bilné te­le­fóny, či ces­to­va­nie od Zľa­vaDňa. Čím viac vý­le­tov stih­nete a fo­tiek na­hráte, tým väč­šia je aj vaša šanca na hlavnú vý­hru – po­u­kážku v hod­note 3000 eur od Zľa­vaDňa, alebo truh­lice la­hod­nej Fi­garo čo­ko­lády.

V kaž­dom kraji sme vy­brali tri miesta, ktoré roz­hodne stoja za náv­števu. Pri ob­ja­vo­vaní Slo­ven­ska a sú­ťa­žení tak ne­mu­síte ani vy­tiah­nuť päty z rod­ného kraja. Cesty na ta­kéto miesta vám za­berú au­to­bu­som len pár ho­dín, au­tom do­konca iba nie­koľko mi­nút.

Vý­let v rámci kraja do­konca zvlád­nete za je­den ví­kend, ne­mu­síte si ani brať do­vo­lenku či hľa­dať ho­tel. Ak sa však už roz­hod­nete na mieste pre­no­co­vať, ur­čite sa po­zrite, či pre vás ne­čaká ne­jaká vý­borná po­nuka na Zla­vadna.sk.

Bra­ti­slav­ský kraj

Zau­jíma vás kul­túra, alebo skôr his­tó­ria? V mú­zeu mo­der­ného ume­nia Da­nu­biana si prídu na svoje všetci mi­lov­níci kul­túry. Fa­nú­ši­ko­via hra­dov si zase môžu po­zrieť De­vín. Ne­ďa­leko neho je la­by­rint vo We­it­to­vom lome, ktorý ur­čite stojí za náv­števu.

Tr­nav­ský kraj

Tu­ris­tika alebo re­lax? Máme všetko. Jas­kyňa Driny vám po­núkne osvie­žu­júcu pre­chádzku, ktorá v letný deň prí­jemne sc­hladí. Po sto­pách sve­to­zná­meho Be­et­ho­vena sa mô­žete vy­dať do kaš­tieľa Dolná Krupá. Ak máte chuť na ne­tra­dičný well­ness, alebo sa chcete len tak prejsť v pek­nom pro­stredí, záj­dite sa po­zrieť do kú­pe­ľov Pieš­ťany, ktoré vy­hľa­dá­vajú ľu­dia z ce­lého sveta.

Nit­rian­sky kraj

Kto má chuť na kva­litné víno, pre toho bude náv­števa Cha­teau Ap­pony ide­ál­nou voľ­bou. Naj­viac si však užijú mi­lov­níci prí­rody. Uni­kátna zub­ria zver­nica v To­poľ­čian­kach pre všet­kých zve­da­vých na zvie­ratá, bo­ta­ni­kov zas po­teší ar­bo­ré­tum v Mly­ňa­noch.

Tren­čian­sky kraj

Slávny boj­nický zá­mok by mal as­poň raz za ži­vot nav­ští­viť každý Slo­vák. Patrí k najk­raj­ším a najv­zác­nej­ším pa­miat­kam u nás. Ne­ďa­leko neho, v Bro­dza­noch je ukrytý ďalší kle­not- kaš­tieľ zo 16. sto­ro­čia. Kto má chuť ob­ja­vo­vať po­kojnú prí­rodu my­jav­ských ko­pa­níc, môže sa vy­brať na vy­hliad­kovú vežu Po­ľana. Na­skytne sa vám vý­hľad na blízke i ďa­leké vr­chy.

Ži­lin­ský kraj

V tomto kraji sa na­chá­dza množ­stvo zau­jí­ma­vých miest. Vy­brali sme známe Čič­many s ma­ľo­va­nými dom­čekmi pod ochra­nou UNESCO. Zá­ži­tok ešte umocní vý­hľad zo so­chy Já­no­šíka v Ter­cho­vej. Mi­lov­níci prí­rody a po­koja zase oce­nia pre­krásny Šú­tov­ský vo­do­pád.

Ban­sko­bys­trický kraj

Vy­brali sme pre vás tri la­hôdky, o kto­rých ste možno ani ne­ve­deli. Na juhu Slo­ven­ska ne­ďa­leko Veľ­kého Kr­tíša je v obci Su­cháň trú­biaci ka­meň, ktorý si mô­žete aj vy­skú­šať. Zve­ro­park v Re­višťs­kom Po­dzámčí je ide­álny pre ro­diny s deťmi, ktoré sa zau­jí­majú o prí­rodu. Sku­toč­ným po­kla­dom z his­tó­rie je po­tom ar­ti­ku­lárny kos­tol v obci Hron­sek, ktorý je celý z dreva.

Pre­šov­ský kraj

Aj vý­chod­niari sa majú čím chvá­liť, keď príde reč na krásnu prí­rodu. Ok­rem vy­chý­re­ných Ta­tier však na vý­chode náj­deme oveľa viac. Ak si na­prí­klad ne­trú­fate na vý­stup na naše veľ­hory, záj­dite si na veľmi dobre prí­stupnú Bi­lí­kovu chatu. Be­lian­ska jas­kyňa je zase po­kla­dom Ta­tier. V Bar­de­jove vás zase pri­víta uni­kátne a chrá­nené cen­trum mesta.


Ko­šický kraj

Že na vý­chode nič nie je? Veľký omyl! Je sa na čo po­ze­rať, no my od­po­rú­čame tieto tri miesta. Kaš­tieľ v Bet­liari je uni­kátny a krásny sám osebe, no ešte v ňom náj­dete aj his­to­rické expo­náty z ce­lého sveta- na­prí­klad zo sta­rého Egypta. Ja­zero Mor­ské oko síce nie je na kú­pa­nie, no ur­čite stojí za náv­števu. Vý­hľad na vý­chod si uži­jete z vy­hliad­ko­vej veže To­kaj, ktorá má tvar dre­ve­ného suda. Náv­števu mô­žete uzav­rieť po­há­rom miest­neho, to­kaj­ského vína.

Do sú­ťaže Fi­garo sa mô­žete za­po­jiť na www.fi­garo.sk.

Komentáre