Aj keď už po­lo­vica leta je za nami, ešte stále sa dá sti­hnúť za­žiť nie­koľko ne­za­bud­nu­teľ­ných oka­mi­hov. Práve na tie mô­žeš spo­mí­nať, keď bu­deš mu­sieť cho­diť do školy či práce, s čiap­kou na hlave a dážd­ni­kom v ruke.

Skúsme za­čať teda tým, že so se­bou zo­be­rieš chlapa. Buď toho svojho, brata, pop­rí­pade šia­le­ného spo­lu­žiaka zo školy. No nad vý­be­rom ne­za­budni dobre pop­re­mýš­ľať. Aby ti po pár ho­di­nách ne­za­čal liezť na nervy.

Ne­za­budni aj na tie naj­men­šie hlú­posti. Na­prí­klad, také štuple do uší by mali byť pr­vou ve­cou, ktorú si mu­síš za­ba­liť, ak sa chceš v noci aj vy­spať. Alebo bude sta­čiť, ak uve­ríš tomu, že ten chlap vedľa teba v noci ne­bude chrá­pať.

Plá­no­vať a zá­ro­veň ne­plá­no­vať. Mať orien­tačné body, ktoré by ste chceli vi­dieť, bude veľmi dobrý zá­klad na za­čia­tok. A ak si ni­kde ne­re­zer­vu­jete vý­let na kon­krétny čas, ne­mu­síš si lá­mať hlavu, či prí­dete nie­kde na čas. Ale mô­žeš si za­čať tr­hať vlasy, ak tvoja muž­ská spo­loč­nosť na­trafí na jar­mok s ko­lo­točmi a ne­bude chcieť od­tiaľ ani za svet od­ísť. 

zdroj: unsp­lash.com

 

Ďal­šia rada bude o do­prave. Obaja si pre­mys­lite, či bu­dete ces­to­vať hro­mad­nou do­pra­vou alebo au­tom. Lebo ur­čite nech­ceš po­čú­vať slová o tom, ako on je­diný šo­fé­ruje alebo mu ne­vy­ho­vuje se­dadlo vo vlaku. A ver tomu, že nie­kto­rým chla­pom na tom zá­leží viac ako že­nám.

Pre­saď si svoje. Aj keby trval na tom, že už chce od­ísť z vý­stavy v mú­zeu, maj na mysli tú ma­ličkú ka­via­reň, hneď oproti a ty sa ne­ne­chaj ru­šiť. A len tak me­dzi nami, nie­kedy odutá muž­ská tvár vy­zerá ne­smierne dobre. A hlavne vtedy, keď sa im za niečo sme­jeme.

A ešte jedna rada ohľadne uby­to­va­nia. Ak máte radi prí­rodu, mô­žete to ne­chať na stan pod hviezd­nym ne­bom. Mô­žeš po­kojne oslo­viť svo­jich zná­mych, ktorí bý­vajú nie­kde v okolí, v kto­rom práve bu­dete. A ešte je tu jedna mož­nosť a tou sú ho­tely alebo hos­tely. No dobre si spo­ločne pre­mys­lite, ktorá bude pre vás viac pri­ja­teľ­nej­šia.

Alebo sa ho jed­no­du­cho po­me­dzi inú tému opý­taj, kde by zvlá­dol no­co­vať a za­riaď to ty. Po­tom as­poň ne­mu­síš po­čú­vať mo­ti­vačné slová o tom, že by spal aj la­vičke pred ho­te­lom. Aj keď, veľmi dobre vieš, že by si na to ne­trú­fol. 😉

Keď zvlád­nete tieto ma­lič­kosti, už stačí len mapa (GPS v te­le­fóne) a pla­y­list, ktorý bu­dete spo­ločne po­čú­vať po­čas ces­to­va­nia. Musí ob­sa­ho­vať piesne, ktoré máte radi obaja. Lebo veľmi ľahko sa môže stať, že bu­deš po­čú­vať celé dni do­okola štyri rov­naké piesne. Po­kojne nav­štívte známe miesta kde bude via­cero ľudí. Práve na ta­kýchto pre­chádz­kach sa do­zvieš o ta­jom­ných ne­ďa­le­kých mies­tach, kde veľa tu­ris­tov ur­čite ne­stret­neš.

Ve­rím tomu, že tieto ná­strahy ťa ne­od­ra­dia od toho aby si to skú­sila. Bude za to stáť aj ten krik, ktorý si mož­nože nájde svoje opod­stat­ne­nie. A však, čo sa stane na do­vo­lenke, tam to predsa aj ostane! 

A čo také by ste mohli spo­ločne nav­ští­viť a ne­po­škrie­piť sa popri vy­hliadke? 
Bu­da­tín­sky zá­mok v Ži­line

Spo­ločne si môžte prejsť his­to­ric­kými chod­bič­kami a spoz­nať mi­nu­losť oko­lia. A po­tom môže je­den z vás od­dy­cho­vať v nád­her­nom veľ­kom parku na zemi a ten druhý si ma­ľo­vať skice alebo fo­to­gra­fo­vať prí­rodu, ktorá tam je úžasná.

Tu­ris­tická roz­hľadňa v Ter­cho­vej

Ces­tou k nej prej­deš ná­uč­ným chod­ní­kom o faune a flóre. A ak by nie­kto­rého z vás dvoch ne­ba­vilo zís­ka­va­nie in­for­má­cii, táto roz­hľadňa by ti mohla vy­ra­ziť dych. Lebo prí­roda okolo nej je na­ozaj pas­tvou pre oči.

Hvez­dá­reň na Var­tovke

Ne­ďa­leko Ban­skej Bys­trice sa na­sky­tujú hneď dva uni­káty. Hvez­dá­reň a ná­učný chod­ník Ser­pen­tíny Ur­pín, kde sa do­zvieš in­for­má­cie od his­tó­rie až po názvy oko­li­tých vr­chov. A čo by bolo ro­man­tic­kej­šie, ako po­čas let­nej noci z kopca po­zo­ro­vať hviezdy na ob­lohe?

Kos­tol Ar­cham­jela v Drá­žov­ciach

Ne­ďa­leko Nitry, s tro­chou štrku po ceste a stú­pa­ním do kopca je tento kos­to­lík veľmi zna­me­nitý. Na­chá­dza sa to­tiž upro­stred lúky, z kto­rej je nád­herný vý­hľad na Nitru a oko­lie.

Sla­vín v Bra­ti­slave

Bra­ti­slav­ská his­to­rická do­mi­nanta, kde sa dá pre­le­žať aj celý deň v tráve a po­ze­rať na ob­lohu. No taký ranný vý­chod slnka asi nič ne­pre­koná. No v tes­nom zá­vese asi ešte náj­deš rannú ne­chuť vstať z po­stele no ver, že ne­oľu­tu­ješ.

Bo­bová dráha v Ko­ši­ciach

A na­ko­niec tro­chu ad­re­na­línu a sc­hla­de­nia v ho­rú­com po­časí. A po­kojne si s muž­ským po­ko­le­ním uspo­ria­daj pre­teky rých­losti a času jazdy.

Ďal­ších mož­ností je ešte ne­úre­kom tak preto sa ne­boj ob­ja­vo­vať nové kraje a ne­poz­nané miesta.

P.S.: Po­ze­raj, ob­ja­vuj, ob­di­vuj a usmie­vaj sa na toho chlapa vedľa teba. Lebo bez neho by to ur­čite ne­bolo ono. 

Komentáre