Jar je v pl­nom prúde a už nás naše šat­níky za­čí­najú nu­diť a po­tre­bu­jeme zmenu. Keďže naša pe­ňa­ženka má li­mity tu je pár ti­pov, ktoré mô­žeš skú­siť aj s ob­le­če­ním, ktoré máš v skrini alebo keď sa roz­hod­neš in­ves­to­vať, týchto pár kús­kov bude trendy ako na jar tak aj v lete.

De­nim on de­nimdouble-denim-triple-denim-on-denim-guess

Zdroj: www.the­je­ansb­log.com

Už dávno pre­stalo pla­tiť, že sa ne­môžu kom­bi­no­vať dve rif­lo­viny, práve na­opak je to veľmi štý­lové a cool. Zkom­bi­nuj bledú rif­lo­vinu s tma­vou alebo ak si od­váž­nej­šia skús je­den od­tieň.

Koc­ko­vaný vzor

671dd93f798a0c9bd1db3166cbe11a91

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Ne­boj sa, ne­bu­deš vy­ze­rať ako far­má­rova žena. Kocky sú in, tak expe­ri­men­tuj! Ko­šele, ka­bá­tiky, pre­hozy alebo pončá vy­ze­rajú s týmto vzo­rom veľmi tren­dovo.

Malá buc­ket ka­belka

0754806aa933bbef74fc6ce621281a09

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Aj ten naj­jed­no­duchší out­fit mô­žeš ozvlášt­niť štý­lo­vou ka­bel­kou. Buc­ket ka­belky vy­ze­rajú ako malé ba­tôž­teky, ale v rôz­nych far­bách do­kážu úplne zme­niť out­fit.

To­pánky na pl­nom pod­pätku

 

8ae2722b62cb87cc272e3286e9964f18

Zdroj: www.fre­e­pe­ople.com

Ak už máš dosť ne­po­hodl­ných to­pá­nok na pod­pätku vhod­ných je­dine na se­de­nie, skúš štý­lové to­pánky na pl­nom pod­pätku. Vy­ze­rajú trendy a do­ká­žeš v nich prejsť aj ďa­lej ako z auta do školy.

Voľné zvon­cové no­ha­vice

7869e6b30c1bbba843417b26d784de37

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Náh­rada za le­gíny a bo­yf­riend rifle. Vo voľ­ných no­ha­vi­ciach sa možno bu­deš cí­tiť ako hi­pi­sák, ale za ten po­hodlný po­cit ako v py­žame to stojí.

Ko­žen­kové ruk­saky

60691e090e6d0b4d77a329e58ceb0dc1

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Pre­ná­šaš denne mi­lión vecí v troch taš­kách? Skús rad­šej in­ves­to­vať do dob­rého ruk­saku, kam zmes­tíš všetky veci čo po­tre­bu­ješ a ešte sa aj po­hodlne nosí. Tvoja chrb­tica ti tiež po­ďa­kuje.

Topy s vy­re­za­nými ra­me­nami

a534d39d6aed8fb7b6a62d800120e994

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Najb­liž­šie vo fitku ve­nuj väč­šiu po­zor­nosť tvo­jim ra­me­nám, pre­tože tento trend do­stane aj teba. Tento top je vhodný do školy, tak aj na ve­černú párty.

 

Zdroj ti­tulný ob­rá­zok: www.tru­ly­hand­pic­ked.com

Komentáre