Po­znáš to? Chceš ísť cvi­čiť av­šak vonku je tak krásne a ka­moške sa do po­silky vô­bec nechce. Ak to dô­verne po­znáš, máme pre Teba skvelý tip.

Na­miesto nud­ného pof­la­ko­va­nia sa, skúste spolu s ka­moš­kou zá­bavnú formu cvi­če­nia. Vy­for­mo­vať sa a zá­ro­veň za­žiť ko­pec zá­bavy je práve v tomto ob­dobí priam žia­duce.

Tak ne­vá­haj, dvihni te­le­fón a vy­beh­nite spolu s ka­moš­kou na zá­bavný wor­kout, ktorý ti ok­rem zá­bavy za­ručí pev­nej­šiu po­stavu do pla­viek.

 

1. Back-To-Back Wall Sits

BFF-Workout

Mu­síte sa o seba oprieť ako pri teste dô­very.

Najprv sto­jíte chrb­tom k sebe tak, aby sa tvoj chr­bát do­tý­kal ka­moš­kinho a nohy dajte na šírku ra­mien. Po­maly sa zo­šmy­kujte po ima­gi­nár­nej stene ktorá stojí me­dzi vami až po­kiaľ vaše boky a ko­lená ne­budú v 90 stup­ňo­vom uhle.

Ak tvoja ka­moška nie je do­sta­točne silná na to, aby uniesla tvoju váhu, ne­hádž flintu do žita. Spusti sa dole po­kiaľ mô­žeš a vy­drž v tejto po­lohe as­poň mi­nútu. Tak či onak, tvoja ka­moška ti kryje chr­bát.

Toto cvi­če­nie ti spevní za­dok, lýtka a tak­tiež tré­nuje vý­drž.

2.Bo­oty Wave

BFF-Workout

Ka­mošky, ktoré spolu cvi­čia za­dok, ostanú ka­moš­kami už navždy.

Pri tomto cviku obe le­žíte na zemi s ru­kami po­lo­že­nými voľne pri tele a vaše te­nisky sa do­tý­kajú po­dráž­kami. Dvih­nite nohy tak, aby ste vy­tvo­rili most.

Dví­haj strie­davo s ka­ma­rát­kou svoju panvu nebu a pri tom za­tí­naj za­dok a bru­cho. Opa­kujte to 3x po 20 opa­ko­vaní.

3.Plank Patty Cake

BFF-Workout

O po­pu­lár­nom planku sa ho­vorí už dlho, s ka­moš­kou však zaži pri planku oveľa viac zá­bavy.

Pri­daj k ob­ľú­be­nej hre z det­stva veľmi po­pu­lárny plank.

Urobte spo­ločne plank tak, aby ste boli če­lom k sebe. Tľapni si pra­vou ru­kou s ka­moš­ki­nou ľa­vou a po­tom opačne. Takto sa hrajte as­poň mi­nútu. Fit hra ktorá vás za­baví a tak­tiež spevní telo.

4.Hand-Clap­ping Bur­pees

BFF-Workout

Bur­pees ne­mu­sia stále zna­me­nať bo­lesť. Stačí ak ich bu­deš cvi­čiť spolu s ka­moš­kou ktorá ťa po­tiahne /nie však do­slova, iba psy­chicky/

Tento bur­pee mix za­čnite tľap­nu­tím. Po­tom sa do­staňte do dre­po­vej po­zí­cie a z tejto skočte do planku. Po planku idete do dre­po­vej po­zí­cie opäť a po­tom všetko znova od za­čiatku. Na­miesto vy­sko­če­nia sa však po­stavte a tľap­nite si.

Urobte 3 sé­rie po 10 opa­ko­vaní..

5.Crunch And Climb

BFF-Workout

Pri cvi­čení ne­musí byť pra­vid­lom, že obe ro­bíte to isté.

Skúste kom­bi­ná­ciu sed ľa­hov a moun­tain clim­bers. Tvoja ka­moška si ľahne na zem, po­krčí nohy a ko­lená dá k sebe. Opri sa o jej ko­lená a dví­haj strie­davo ko­lená k hrud­níku.

Kým ty cvi­číš tento cvik, ka­moška robí sed-ľahy. Keď ťa za­čnú bo­lieť nohy a ka­mošku bru­cho, vy­meňte sa.

foto: Bon­nins­tu­dio

Komentáre