Od­ma­lička ju ozna­čo­vali za vý­ni­močný ta­lent. Ro­dáčka z Lip­tov­ského Mi­ku­láša sa na lyže po prvý raz po­sta­vila, keď mala päť ro­kov. Keď sme ju stretli v Jas­nej, chvíľu pred­tým ako sa chys­tala na svah so svo­jimi fa­nú­šikmi, ktorí vy­hrali sú­ťaž jej spon­zor­ského par­tnera. 

zdroj: TS RAUCH

Táto baba sa vo svo­jich 22 ro­koch do­ká­zala pre­pra­co­vať do TOP 5 ly­žia­riek vo Sve­to­vom po­háre. Chceli sme ve­dieť ako to robí, čo ju do­ká­zalo po­su­núť tam, kde ak­tu­álne je a komu vďačí za pod­po­rou.

„Asi cie­ľa­ve­do­mosť a dis­cip­lína. Viem, čo chcem a idem si za tým. Keď chcem vy­hrá­vať mu­sím tomu pod­ria­diť celé svoje na­sta­ve­nie. Po­kiaľ na sebe pra­cu­ješ, tak vý­sle­dok sa do­staví, aj keď je jasné, že po­tre­bu­ješ aj tro­chu šťas­tia. Je fajn, keď mô­žeš ro­biť niečo, čo ťa baví. Ja som už ako malá chcela stáť na ly­žiach a naši ma v tom pod­po­ro­vali. Ráno ma vy­sa­dili pod kop­com a ve­čer z neho stiahli. Šport mi dal veľa, hlavne skú­se­nosti. Do­ká­žem zvlá­dať stres. Jasné, že nie som žiadna su­per­wo­man mám aj svoje mí­nusy, na­prí­klad tvrdo­hla­vosť a nie­kedy ná­la­do­vosť, ale sna­žím sa stým pra­co­vať.“

„Ly­žo­va­nie – o tom to vždy bolo. K to­muto krás­nemu športu ma viedli ro­di­čia už od troch ro­kov. Oni ob­ja­vili môj ta­lent a od pre­džiac­kych ka­te­gó­rií som jasne do­mi­no­vala v mno­hých pre­te­koch na slo­ven­sku a v za­hra­ničí. Vždy som tvrdo tré­no­vala, lebo viem, že len vtedy sa do­sta­via dobré vý­sledky.

zdroj: TS RAUCH

Naj­väč­šou opo­rou sú moji ro­di­čia, ktorí vy­na­lo­žili mnoho síl a fi­nanč­ných pros­tried­kov nato, aby som mohla do­sa­ho­vať čo naj­lep­šie vý­sledky. Môj otec ma vždy vie­dol k po­kore a k úc­ti­vosti,“ do­dala.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s RAUCH

Komentáre