Všetko vô­kol nás, tak ako aj ľud­ské telo, je iba zhmot­nená ener­gia. Ener­giu vy­tvá­rajú už sa­motné naše myš­lienky, a preto je veľmi dô­le­žité ne­ne­chať sa ne­ga­tívne ovplyv­niť. Na­učte sa strá­žiť si svoju ener­giu a ne­plyt­vať ňou na zby­toč­nosti, pre­tože tak ško­díte len a len sebe, pri­čom si tak mô­žete pri­vo­diť rôzne cho­roby. Naj­lep­šie uro­bíte, ak sa ne­ne­cháte dru­hým vtiah­nuť do jeho ne­ga­tív­neho pola, ale dáte dru­hému kú­sok z va­šej po­zi­tív­nej ener­gie. Snažte sa:

1) Ne­vy­uží­vajte ne­ga­tívne emó­cie ako ná­stroj pre vy­tvo­re­nie vzťa­hov

Je to pri­ro­dzená vec, že chceme byť blíž­nym ná­po­mocný – keď sú na­hne­vaní, hne­váme sa s nimi, keď sú v dep­re­sii, smú­time s nimi. Sú­cit je jedna vec, ale ne­pre­ná­šajte si zby­točne ne­ga­tívne emó­cie na seba. Snažte sa ne­ne­chať ovplyv­niť dru­hého ne­ga­tív­nymi emó­ciami, čím bu­dete ešte väč­šou opo­rou pre svojho pria­teľa, či ro­dinu.

2) Ne­ob­vi­ňujte a ne­neste zod­po­ved­nosť

Naj­rých­lej­šou ces­tou, ako sa ne­chať ovplyv­niť ne­ga­tív­nymi emó­ciami je cí­tiť zod­po­ved­nosť za dru­hého a jeho ne­šťas­tie. Ak to ro­bíte a pri­tom sa ne­máte za čo cí­tiť zod­po­vedný, pre­ná­šate na seba emó­cie, ktoré ne­ga­tívne ovplyv­ňujú vaše telo a jeho fun­kcie. Ak ste za niečo zod­po­vedný a vinný, po­kúste sa nájsť rie­še­nie, ale inak sa ne­snažte niesť dru­hého bre­meno, hoci ide o blízku mi­lo­vanú osobu. Tak­tiež sa na oplátku ne­snažte ani dru­hých vi­niť za svoju si­tu­áciu, pre­tože ide pre­dov­šet­kým o vaše roz­hod­nu­tia a mô­žete si vždy za vý­sle­dok sám.

photo-1455819760800-d2aa223b237a

foto: pe­xels.com

3) Neh­rajte sa na sudcu

Vždy keď nie­koho sú­dite, pre­be­ráte do svojho pola ne­ga­tívnu ener­giu a ovplyv­ňu­jete tým aj svoju re­a­litu. Ne­chajte dru­hým pries­tor na ich vlastnú cestu a ich vlastné chyby. Ne­súďte a ne­oho­vá­rajte, inak sa zby­točne vy­čer­pá­vate z ener­gie a na­be­ráte tú zlú.

4) Ne­ne­chajte sa ni­kým ovlá­dať

Často sa ne­chá­vame pri roz­ho­do­vaní ovplyv­ňo­vať či už ro­dičmi, ka­ma­rátmi, alebo ko­le­gami – je to pri­ro­dzená vec. Av­šak buďte opatrní, najmä ak do­tyčný radca ne­bude kon­fron­to­vaný s vý­sled­kom vášho roz­hod­nu­tia. Ne­ne­chajte sa ovlá­dať dru­hými a stojte si pevne za svo­jimi roz­hod­nu­tiami, pre­tože len vy bu­dete niesť za ne zod­po­ved­nosť.

blbcygdpmmw-axell

foto: unsp­lash.com

5) Ne­mys­lite si, že viete lep­šie…

Ak si mys­líte, že viete veci lep­šie a sna­žíte sa zme­niť nie­koho cho­va­nie, v ne­ga­tív­nom smere tým ovplyv­ňu­jete v pr­vom rade seba. Buďte veľ­ko­rysý a do­voľte aj os­tat­ným ro­biť ich vlastné chyby (a hlavne bez od­su­dzo­va­nia a sú­de­nia).

6) Ne­re­a­gujte

Máte pri sebe ľudí, ktorí často pre­sa­dzujú svoje ná­zory dra­ma­ticky (alebo lep­šie po­ve­dané – sú há­davé typy)? Na­učte sa ne­re­a­go­vať. Vždy keď na ta­kýto pre­jav za­re­a­gu­jete, zby­točne mr­háte svo­jou ener­giou a pre­ne­chá­vate tým nad vami moc. Jed­no­du­cho buďte trošku se­becký a silný zá­ro­veň, mys­lite na seba a na to, že sa ne­ne­cháte okrad­núť o svoju ener­giu nie­kym dru­hým.

oqjo7tprzj0-roberto-nickson2

foto: unsp­lash.com

7) Na­učte sa po­ve­dať NIE

Ľu­dia, ktorí sa sna­žia kaž­dému za­vďa­čiť sú akousi špon­giou, ktorá na­sáva ne­ga­tívnu ener­giu. Dru­hým naj­viac po­mô­žete, ak sa bu­dete v pr­vom rade sta­rať o svoje šťas­tie a svoje zá­ujmy. Ak vám niečo ne­vy­ho­vuje, po­ve­dzte to jasne a zro­zu­mi­teľne, ne­bojte sa po­ve­dať NIE – verte nám, tí druhí to pre­žijú.

8) Pre­staňte ve­riť tomu v čo ve­ria iní

Ak sa stretnú dvaja ľu­dia, väč­ši­nou ten, kto viac verí, ovplyvní toho dru­hého pre svoje zá­ujmy a pre­sved­če­nie. Ne­buďte jed­ným z nich. Po­čú­vajte svoj vnú­torný hlas, svoje vlastné po­city, verte sám sebe a v seba – len tak nad vami druhí ne­budú mať moc.

9) Sta­rajte sa o seba

Sú­hrn všet­kých bo­dov vyš­šie – snažte sa v pr­vom rade sta­rať o seba a svoje šťas­tie. Riaďte sa hes­lom „Som tak za­nep­ráz­dnený sta­ra­ním sa o svoj tráv­nik, že ani ne­viem, či ho má su­sed ze­lenší…“. Je iné, ak za vami nie­kto príde s pro­se­ním o po­moc a ste schopný mu po­môcť, alebo po­ra­diť. Av­šak na­učte sa roz­li­šo­vať a ak je to kon­fron­to­vané s va­šimi vlast­nými zá­uj­mami, vždy sa snažte upred­nost­niť seba – ne­snažte sa žiť ži­vot za nie­koho iného, v pr­vom rade žite ten svoj.

Komentáre