Ča­kám na nie­koho, kto bude mať dobré srdce. Ne­musí mať ani tak peknú tvár alebo teh­ličky na bru­chu. Ča­kám na nie­koho, kto bude pre­ja­vo­vať emó­cie, kto ma bude ľú­biť takú, aká som. Po­tre­bu­jem sku­toč­ného chlapa, ktorý mi dá po­cit, že som ľú­bená a nie len chcená.

Som ešte mladá. Po­tre­bu­jem toľko lásky, koľko sa dá.

Chlap, na kto­rého ča­kám, musí mať milú osob­nosť a na­ozaj úp­rimnú dušu. To je všetko čo chcem. Dob­rého člo­veka.

Ne­pot­re­bu­jem gi­gan­tické gestá, ne­pot­re­bu­jem Va­len­tín ako z Ame­riky, ne­pot­re­bu­jem všade sr­diečka a kve­tinky. Ne­pot­re­bu­jem ani tak mo­dela z ča­so­pisu, ako sku­toč­ného muža dneš­ného ži­vota.

Láska nie je do­ko­nalá. A ani ja nie som, tak ne­mô­žem oča­ká­vať, že ani muž, do kto­rého bu­dem za­mi­lo­vaná bude do­ko­nalý, ale bu­dem ho ľú­biť.

zdroj: stocksy.com

Mo­jim naj­väč­ším pred­sav­za­tím na rok 2018 je, že bu­dem ot­vo­rená láske. Ne­bu­dem sa báť od­miet­nu­tia a ani bo­lesti z roz­chodu. Iste, môže sa stať, že sa znova po­pá­lim, znova sa skla­mem alebo zra­ním. Mô­žem sa zni­čiť a mô­žem byť aj za­sle­pená lás­kou a mať ru­žové oku­liare. Ale bez týchto vecí a skú­se­ností by som však ni­kdy ne­mohla nájsť znova lásku.

Ten bu­dúci rok sa mi to možno po­darí a ja v to dú­fam. Ten muž, kto­rého mám v svo­jej hlave bude raz sku­točný. Bude pre mňa ten pravý. On mi ne­ub­líži, as­poň nie úmy­selne.

Možno ko­nečne náj­dem nie­koho, kto ma ne­opustí, rov­nako ako všetci.

Náj­dem muža so srd­com, so zmys­lom pre čierny hu­mor, s rov­na­kým štý­lom hudby ako ja a s rov­na­kým za­pá­le­ním a váš­ňou pre ži­vot.

zdroj: stocksy.com

Ži­jeme predsa v 21. sto­ročí. Už dávno ne­musí pla­tiť to, že na rande by mali po­zý­vať vý­lučne muži, že muži sa majú ako prví oz­vať.

Milá žena, buď od­vážna. Ži. Za­vo­laj mu. Ozvi sa mi a po­zvi ho von. Ne­mô­žem len tak se­dieť na za­dku a ča­kať, že ti samo šťas­tie padne do rúk.

Ko­naj.

Maj od­vahu.

A buď lás­kavá.

Komentáre