Viem, že ma mi­lu­ješ a  ja mi­lu­jem teba. A tiež viem, že o mne máš po­chyb­nosti a ne­ve­ríš, že moje úmysly sú úp­rimné.


Prečo? Pre­tože sa tak ne­cho­vám, som stia­hnutá a chladná. Nie­kedy, keď ta vi­dím, moja duša sa ra­duje ako malé dieťa a naj­rad­šej by som na teba sko­čila od ra­dosti, ale po­tom za­siahne rozum a všetko za­staví a  ja na­sa­dím svoju ľa­dovú masku. Mys­lím ra­ci­onálne, aj keď by som mala mat svoje ru­žové oku­liare a plá­vať nie­kde v ob­la­koch. Ne­viem prísť na chuť ro­man­tike a tiež ne­viem žiadny ro­man­tický mo­ment alebo vetu vy­tvo­riť. Som ako slon v por­ce­láne. Ver mi, že to čo k tebe cí­tim, nemá s chla­dom nič spo­ločné.

unsp­lash.com


Vieš, obá­vam sa. Obá­vam sa, že ak bu­dem pred te­bou stáť so sl­zami v  očiach, po­zrieš sa na mňa bez akých­koľ­vek stôp sú­citu alebo emó­cií a opus­tíš ma. Za­ne­cháš ma a bu­deš žiť svoj ži­vot sám, bezo mňa. Obá­vam sa, že keď ti  pri­znám to, čo cí­tim, ro­zo­sme­ješ sa alebo po­kr­číš ra­me­nami. Obá­vam sa, že keď sa  nie­komu ot­vo­rím, bu­dem tá, kto bude zra­nený, znova sa bo­jím zlo­me­ného srdca. Mys­lím, že ne­bu­dem schopná byť taká silná, aby som  sa z toho do­stala a bola sil­nej­šia ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Bez teba by som ni­kdy ne­bola sil­nej­šia.

Možno to te­raz znie ako že ti vô­bec ne­ve­rím, ale to nie je pravda, som len po­ni­čená zlými skú­se­nos­ťami.

unsp­lash.com


Cí­tim sa ako po­ka­zená bá­bika. Mô­žem byť nie­kedy opra­vená?


Priala by som si  dať ti po­cí­tiť moju lásku, ale obá­vam sa, že táto schop­nosť je preč a ja ti ju ni­kdy ne­bu­dem môcť dať. Na­ozaj sa cí­tim bez­mocne. Cí­tim ne­uve­ri­teľnú frus­trá­ciu, po­cit viny a také ťažké bre­meno na hrudi. Nie je možné, aby to člo­vek vy­dr­žal.

Ó, stále ho­vo­rím  len o sebe a mo­jej bo­lesti, ale ako sa asi cí­tiš ty? Ne­mô­žem si to ani pred­sta­viť, aké hrozné to musí byť pre teba. Čo si mys­líš, na čo mys­líš? Dá­vaš mi všetko, dô­vod na úsmevy ale aj slzy (šťas­tie) a  ja ne­do­ká­žem uro­biť takú ma­lič­kosť ako je ro­man­tický mo­ment. Pre­páč mi to! Pro­sím. Buď tr­pez­livý.

Komentáre