unsplash.com

Pravidlá Instagramovej súťaže / Balíčky od DayNight

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovom účte portálu Odzadu.sk

 1. Základné informácie

1.1 Organizátormi súťaže sú spoločnosť Daynight s.r.o., so sídlom Heydukova 23, 811 08 Bratislava-Staré mesto a pre­vádz­ko­va­te­ľ por­tálu odzadu.sk –  spo­loč­nosť Star­ti­tup s.r.o., so síd­lom Kutuzovova 11, 831 03 Bra­ti­slava, IČO: 47 759 089, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Bra­ti­slava I, od­diel: Sro, vložka č. 98800/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like.

1.2 Názov súťaže je „Vyhraj balíčky od DayNight“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 16. 07. 2019 – 19. 07. 2019

1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 1. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke https://www.instagram.com/odzadu/ a v termíne od 16. 07. 2019 – 19. 07. 2019 označí osobu pod súťažnú fotografiu a začne sledovať označené instagramové účty.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke https://www.instagram.com/odzadu/ a to 19. 07. 2019 o 15.00.

Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 • zjavne nemajú žiadnu súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Vyhráva 1 osoba, ktorá označí pod súťažnou fotografiou ďalšiu osobu. Výhra sú 2 letenky do Barcelony.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 19. 07. 2019 o 15:00. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/odzadu/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slo­ven­skej po­šty; uspo­ria­da­teľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

 1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.odzadu.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 1. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 16. 07. 2019, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  16. 07. 2019

Mohlo by sa ti páčiť

Viac z kategórieLife