Ahoj drahá.

Hm. Množ­stvo myš­lie­nok a ja nie som schopná vy­jad­riť sa. Som si istá, že sa o chvíľu rozp­la­čem, ale skú­sim to. Pri­zná­vam. Nie som taká silná, ako sa sna­žím to do­ká­zať kaž­dému.

Ne­zlomná, silná, plná ener­gie, usmie­vavá, vždy po­zi­tívne na­la­dená. Osoba, ktorú ne­zlomí tak­mer nič. Osoba, ktorá mi­luje ži­vot. Osoba, ktorá si užíva každú mi­nútu ži­vota. Presne tak o mne ho­vo­ria ľu­dia. Do­voľ mi uviesť ti to na pravú mieru.

Tak ako aj ho­cikto iný, aj ja mám svoje slabé dni. A po­ve­dzme si pravdu – je ich viac ako tých sil­ných.

pe­xels.com

Je úplne jedno čo je dô­vo­dom sla­bých dní. Či sú to zlé známky, prob­lémy v práci, hádka s najb­liž­šími. Vždy to na mňa do­ľahlo. A ver či nie, je hlú­posť rie­šiť to al­ko­ho­lom. Hlavu som síce na chvíľu pre­ka­bá­tila, ale rada mi to po­tom pri­po­me­nula. Zú­falo som hľa­dala rôzne ak­ti­vity len preto, aby som na to ne­mys­lela. Z mo­jej tváre zmi­zol úp­rimný úsmev a len preto, aby som sa vy­hla otázke: „Čo sa deje?“, ho rýchlo na­hra­dil fa­lošný úsmev. Ne­do­ká­zala som te­šiť už ani z kaž­do­den­ných ma­lič­kostí.

Spo­mí­nam si, ako je­den celý deň os­tala v po­steli, vy­pla mo­bil a pla­kala. Celý deň. Ako keby som všetku tú bo­lesť, ktorá sa hro­ma­dila chcela vy­pla­kať. Áno, bo­lesť. Ne­viem to inak na­zvať. Trá­pilo ma, ako som sa sprá­vala k ľu­ďom, ktorí za to ne­mohli. Od­vrkla som im, na­ho­dila fa­lošný úsmev a po­kra­čo­vala ces­tou, ktorá bola tmavá a chladná. Chcela som sa cez to pre­niesť sama. Možno to po­mohlo, možno nie. Ne­viem. Av­šak uve­do­mila som si, že asi to tak má byť. Aj na­priek tomu, že mi ži­vot pri­ná­šal nové bre­mená, ktoré ma ťa­hali dole, po­sta­vila som sa.  

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Moja drahá ka­ma­rátka.

Týmto ti chcem po­ve­dať, že je úplne v po­riadku ak pre­ží­vaš slabé dni, ba do­konca aj ob­do­bie. Aj to patrí k ži­votu. Je v po­riadku, ak to viac ne­z­vlá­daš.  No mô­žem ťa uis­tiť, že všetko bude v po­riadku. Bu­deš znova to usmie­vavé dievča, ktoré si užíva ži­vot na­plno! Ne­boj sa pri­jať po­moc. Nie­kedy aj káva s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou je úžasná te­ra­pia. Ve­rím tomu, že to zvlád­neš.

Ne­po­chy­buj o sebe. Si do­sta­točne silná na všetko, čo chceš do­siah­nuť. 

Komentáre