Ta­nečné pred­sta­ve­nie Red Bull Fly­ing Bach sa vra­cia späť do Bra­ti­slavy.

Po ne­spo­čet­ných vy­stú­pe­niach po ce­lom svete a ich slo­ven­skej pre­mi­ére spred troch ro­kov sa ta­nečná po­sádka Fly­ing Steps vra­cia na je­seň opäť do Bra­ti­slavy s ich šou Red Bull Fly­ing Bach. Red Bull Fly­ing Bach je prvé pred­sta­ve­nie, ktoré uni­kát­nym spô­so­bom vi­zu­ali­zuje Ba­chove známe dielo „Tem­pe­ro­vaný kla­vír“ kom­bi­ná­ciou dvoch na prvý po­hľad ne­zlu­či­teľ­ných sve­tov – bre­ak­dancu a kla­sic­kej hudby. Fly­ing Bach toto dvoj­zväz­kové dielo od Jo­hanna Se­bas­tiana Ba­cha ne­tan­cujú, ide o vi­zu­ali­zá­ciu a oži­ve­nie jeho zbie­rok. Red Bull Fly­ing Bach žije svoj vlastný prí­beh.

P-20141123-00068_Newsfoto: Red Bull Con­tent Pool

Ak máš po­cit, že high so­ciety a ur­ban kul­túra sú si na­vzá­jom na ki­lo­metre vzdia­lené a pred­sta­vujú dva od­lišné a ab­so­lútne ne­zlu­či­teľné svety, štvor­ná­sobní maj­stri sveta Fly­ing Steps, ume­lecký re­ži­sér Var­tan Bas­sil a re­no­mo­vaný operný re­ži­sér Chris­toph Ha­gel ťa vy­vedú z omylu. Ino­va­tívna adap­tá­cia Ba­chovho Tem­pe­ro­va­ného kla­víra od­bú­rava ba­ri­éry za po­moci kla­víra, čem­bala a elek­tro­nic­kých be­a­tov. To­če­nie sa na hla­vách, silné po­hyby či ich zmra­ze­nie a ob­di­vu­hodná vi­zu­ál­nosť, to všetko spre­vá­dza vy­stú­pe­nie Red Bull Fly­ing Bach. 

P-20141026-00008_Newsfoto: Red Bull Con­tent Pool

Fly­ing Bach od svo­jej pre­mi­éry v roku 2010 ces­tuje po svete, vy­pre­dáva sály a vy­tvára úžasnú a zá­bavnú šou pre ľudí všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií a kul­túr. Ta­neč­ní­kom sa po­da­rilo za­siah­nuť už tak­mer 400 000 ľudí v 31 kra­ji­nách. Ta­nečná po­sádka Fly­ing Steps z Ber­lína od ich po­sled­nej náv­števy na Slo­ven­sku v roku 2013 do­spela. Ten­to­krát pred­vedú, ako sa vážna hudba do­pĺňa so štý­lom bre­ak­dance či bbo­y­in­gom druhý ok­tób­rový ví­kend (7. a 8.10.2016) na pred­sta­ve­niach v Bra­ti­slave, kedy toto oča­ká­vané ta­nečné pred­sta­ve­nie zval­cuje bra­ti­slav­ský Is­tro­po­lis.

ti­tulná foto: Red Bull Con­tent Pool

Komentáre