Či už si fa­nú­šik le­gín alebo nie, po­sledné roky boli veľmi vý­raz­ným prv­kom na­šich ulíc. Bez ohľadu na to, či si išla cvi­čiť, celý deň si pre­le­ňo­šila alebo si išla proste do mesta, je viac ako možné, že si pri­tom le­gíny no­sila.

Le­gíny sa stali ob­rov­ským tren­dom dneš­nej doby, no akosi sa ich jed­no­du­chosť už opo­ze­rala. Aj preto za­čala čo­raz čas­tej­šie vo vzdu­chu vi­sieť otázka, čo bude ďa­lej. Čo mô­žeme spra­viť preto, aby sme ich osvie­žili?

Podľa exper­tov budú v roku 2017 ešte viac v móde vy­slo­vene špor­tové le­gíny. V kom­bi­ná­cií s ko­žen­nou bun­dou a tank to­pom bu­deš pô­so­biť po­riadne ne­bez­pečne. Le­gíny by teda mali byť funkč­nej­šie a po­nú­kať ešte viac tech­no­ló­gií pre šport, na­priek tomu by však mali byť aj oz­do­bou na­šich ulíc. Veľ­kým tren­dom budú v roku 2017 rôzne vý­rezy, ustú­pia rôzne po­tlače a ag­re­sívne farby – do­mi­no­vať budú ne­ut­rálne.

Po­zri sa na prí­klad toho, čo mô­žeš nájsť v roku 2017 v na­šich uli­ciach.

screen-shot-2016-12-03-at-10-17-54 screen-shot-2016-12-03-at-10-16-54 w5439r_0000_2_4 rcsp3182_black-heather-gray_0 lw5ljfs_027783_3
08590_bl7634_m 1_b9a393b3-bda9-450b-81d8-c4ff3813dbdc_1024x1024
cn12291811764190_ou_pp

foto: who­what­wear, ti­tulná foto: Lu­mina

Komentáre