Ľu­dia a okol­nosti sa me­nia. Nie­ktorí ľu­dia pri­chá­dzajú, nie­ktorí od­chá­dzajú, ale tí praví tu sú stále.

Ne­je­den z nás mal už ur­čite takú chvíľku,kedy sme sa sami seba pý­tali ako je to možné, že ľu­dia, s kto­rými sme boli nons­top sú pre nás te­raz úplne ne­známi. Prečo je to tak? Je to na­šou vi­nou alebo je to vi­nou toho dru­hého? Často sa stáva,že sa ne­treba ani po­há­dať ale zá­u­jem oboch ľudí o to aby sa stre­tá­vali upadne.
Ľu­dia sa pria­te­lia kvôli tomu, že si roz­umejú si, majú si čo po­ve­dať, majú spo­ločné zá­ujmy alebo majú rov­naký zmy­sel pre hu­mor. Ale ako to je zvy­kom nič ne­trvá večne a aj tí naj­lepší ka­ma­ráti sa raz stanú ne­zná­mymi. Ne­zá­leží na tom prečo. Dô­vody sú vše­li­jaké. Ne­mali na seba čas, ne­ve­no­vali si do­sta­točnú po­zor­nosť, po­há­dali sa alebo čo­koľ­vek iné. Spo­mienky nám ostanú navždy. Do­konca aj tie spo­mienky, ktoré nie sú  veľmi pekné. Bu­deme sa k nim vra­cať, keď bu­deme nie­komu opi­so­vať veci, ktoré sa nám stali alebo si bu­deme pre­ze­rať fotky. Spo­mienky ťa budú pre­na­sle­do­vať a budú tu stále.
Aj keď máš po­cit, že vina je len v tom dru­hom tak si po­lož otázku čo si spra­vila preto, aby si to pria­teľ­stvo za­chrá­nila. V kaž­dom vzťahu sú dvaja, takže aj v tom va­šom, nech je už aký­koľ­vek máte po­diel viny na­rov­nako. A po­kiaľ máte byť ka­ma­ráti tak sa k sebe vrá­tite a všetko čo sa me­dzi vami stalo si vy­svet­líte. Možno to ne­bude také ako to bý­valo pred­tým ale môže to byť ešte lep­šie.
A preto, aby si tomu pre­d­išla ti po­ra­dím jedno. Váž si čo máš, skôr ako o to prí­deš.

Komentáre