Ďa­ku­jem ti za to, že si stále sú­čas­ťou môjho ži­vota, aj na­priek tomu, že sme od seba ki­lo­metre vzdia­lené. Stále ťa cí­tim vedľa seba.

Ďa­ku­jem ti za to, že ma ne­us­tále dví­haš zo zeme, aj na­priek tomu, že to ne­máš rada. Ro­bíš to pro­stred­níc­tvom vi­deo ho­vo­rov, správ či te­le­fo­ná­tov.

Ďa­ku­jem ti za to, že si stále tá istá, stará dobrá pria­teľka, s kto­rou som vy­rá­stla. Aj na­priek tomu, že už si vy­datá a máš deti.

Ďa­ku­jem ti za to, že lá­meš všetky ba­ri­éry me­dzi nami a aj na­priek ča­so­vej tiesni a vzdia­le­nosti sa stále stre­tá­vame. A zis­tíme, že sa za tie roky ab­so­lútne nič ne­zme­nilo. 

Ďa­ku­jem ti za tvoje dl­ho­dobé pria­teľ­stvo, ktoré je večné. Ďa­ku­jem ti za to, že si prí­kla­dom pria­teľ­stva, ktoré zo­trvá, ne­hľa­diac na to, čo sa stane.

Ďa­ku­jem ti za tvoje najv­rúc­nej­šie ob­ja­tia a pri­ví­ta­nia.

Ďa­ku­jem ti za to, že si vo mňa ve­rila, aj na­priek tomu, že si ne­ro­zu­mela ni­čomu, čo ro­bím.

Vďaka ti za tvoju sta­rost­li­vosť, keď som na tom ne­bola zrovna naj­lep­šie.

Vďaka ti za to, že ne­us­tále sto­jíš po mo­jom boku a keď sa opäť stre­tá­vame, si za každú srandu. Vďaka tebe si od­ná­šam z nášho stret­nu­tia ne­sku­točné spo­mienky a tie naše bláz­nivé prí­behy bu­dem raz roz­prá­vať svo­jim de­ťom. 

zdroj: unsp­lash.com

Vďaka ti za ochotu ces­to­vať za mnou cez pol re­pub­liky, len preto, aby si ma mohla vi­dieť.

Ďa­ku­jem ti za to, že ma máš tak veľmi rada bez ohľadu na to, ako som sa za tie roky zme­nila.

Ďa­ku­jem ti za to, že si mi do­vo­lila zme­niť sa a pod­po­ru­ješ ma v ceste za mo­jimi snami.

Vďaka ti za všetko, čo si do­te­raz pre mňa spra­vila a čo ne­us­tále ešte ro­bíš.

Ale naj­viac ti moja vďaka patrí najmä za po­city bez­peč­nosti. Vďaka ti za to, že mi dá­vaš po­cí­tiť, že sa mô­žem k tebe ke­dy­koľ­vek vrá­tiť, ne­hľa­diac na to, ako dlho sme sa ne­vi­deli. 

Vďaka ti za to, že si ne­do­vo­lila, aby čas a vzdia­le­nosť zni­čili naše pria­teľ­stvo.

Vďaka ti za všetky od­pus­te­nia a po­vzbu­divé slová.

A v ne­po­sled­nom rade ti chcem po­ďa­ko­vať za tvoju ochranu pred všet­kými ťaž­kos­ťami, pre­káž­kami, ni­či­vými dňami a bez­sen­nými no­cami.

 

Ďa­ku­jem ti za to, že si mi po­mohla nájsť cestu, keď som sa stra­tila a za ot­vo­re­nie dverí, ako­náhle som na ne klo­pala a po­tre­bo­vala po­moc.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre