Po­znáte to. Každá chceme byť krásna, štý­lová a trendy. Jed­no­du­cho chceme vy­ze­rať skvelo. Aj preto sle­du­jeme všetky no­vinky, ktoré do sveta koz­me­tiky pra­vi­delne pri­ná­šajú vý­rob­co­via zo všet­kých kú­tov sveta. Pro­duk­tov sú ti­síce a vy­brať si ten správny, ne­musí byť pre vás vždy ľahké. Na­vyše, trendy sú trendy, a to platí aj pre účes, make-up či nechty. Ak vás preto zau­jíma, čo je vo svete vi­záže a sta­rost­li­vosti o pleť, vlasy, po­kožku či nechty nové, vieme, kde sa za­sta­viť. V bra­ti­slav­skej In­chebe sa už tento pia­tok a so­botu (8.-9. feb­ru­ára 2019) koná veľ­trh koz­me­tiky In­ter­be­auty, kde na vás ča­kajú ak­tu­álne no­vinky aj sku­toční od­bor­níci, ktorí z vás vy­kúz­lia úplné novú ženu.

In­špi­rá­cie pre bežné dámy i pro­fe­si­onálky

Známy veľ­trh za­kaž­dým pri­ne­sie niečo nové. Ten­to­krát me­dzi jeho no­vin­kami náj­dete hyb­ridné očné tiene, ktoré budú ur­čite veľmi prak­tic­kým do­pl­n­kom do va­šej ka­belky. Pl­nia to­tiž fun­kciu 3 v 1, a tak ich viete vy­užiť ako očné tiene, linku aj farbu na obo­čie sú­časne. Vla­sovú koz­me­tiku do­plní kré­mová farba na vlasy s vý­ťaž­kom z para ore­chov, šam­pón na ne­ut­ra­li­zá­ciu žl­tého pig­mentu či vy­ni­ka­júci a vo­ňavý ar­ga­nový olej na tvár, ruky a telo. K tomu laky vy­vi­nuté v kom­bi­ná­cii ak­ry­lo­vého a gé­lo­vého sys­tému a fan­tas­tické vý­ži­vové ple­ťové am­pulky, z kto­rých si vy­be­rie úplne každý.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: In­ter­be­auty

Vi­záž na ne­spoz­na­nie len za pár mi­nút

Ak tú­žite po zmene, In­ter­be­auty je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou, kde sa oplatí za­čať. Pro­fe­si­onál­nych vi­zá­žis­tov je tu viac než dosť a keď si vás vezmú do pa­rády, vy­kúz­lia z vás novú ženu len za pár mi­nút. Po­ra­dia, aký strih účesu pri­stane va­šej tvári naj­lep­šie a ktorý typ lí­če­nia zvo­liť na bežný i sláv­nostný deň. Váš nový look do­pl­nia krásne upra­vené nechty a čo je dô­le­žité, všetko to bude úplne za­darmo. Na­vyše,  te­šiť sa mô­žete aj na vy­stú­pe­nia zná­mych vi­zá­žis­tiek a in­flu­en­ce­riek Lu­cie LU­CID Slá­deč­ko­vej a Zu­zany Šut­ja­ko­vej, kto­rých rady tiež ur­čite budú stáť za to.

Lí­če­nie v od­tie­ňoch čer­ve­nej aj v štýle „evo­lú­cie“

In­ter­be­auty však nie je len o no­vin­kách, ale aj o skve­lých a úchvat­ných vý­ko­noch sku­toč­ných di­zaj­no­vých maj­strov. Tí sa pred­sta­via v sú­ťaži de­ko­ra­tív­neho a vla­so­vého sty­lingu pod náz­vom In­ter­be­auty Trophy, kde tento rok do­mi­nuje čer­vená. Svoje ume­nie na­živo pred­vedú aj body pain­teri, ktorí far­bami na te­lách mo­de­liek a mo­de­lov vy­kúz­lia čosi sku­točne ne­ví­dané: krásne skvosty ta­jom­nej a rúš­kom za­ha­le­nej témy s náz­vom „evo­lú­cia.“ Po pr­vý­krát sa tu bude ko­nať aj 1. me­dzi­ná­rodná sú­ťaž v mic­rob­la­dingu a mik­ro­pig­men­tá­cii obo­čia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: In­ter­be­auty

MMG Fre­e­dom Bar­bers ako módni gu­ru­ovia

Už dávno ne­platí, že veľ­trh koz­me­tiky patrí iba dá­mam. Ten­to­krát si or­ga­ni­zá­tori pri­pra­vili niečo aj pre muž­ské osa­den­stvo. V expo­zí­cii zná­mej a veľmi ob­ľú­be­nej značky MMG Fre­e­dom Bar­bers sa páni budú môcť dať upra­viť za sym­bo­lické ceny. Vý­ťa­žok z nich po­tom bar­beri da­rujú na dob­ro­činné účely. Nie­len pán­ske pub­li­kum však čaká prvá MMG Fas­hion Show. Tá bude ukáž­kou mód­nych zna­čiek a vla­so­vých stri­hov, ktoré budú pre­zen­to­vané v troch hlav­ných té­mach: Street Style, Sport Style a Classy. Takže po­zor, ak chcete mať doma mo­der­ného a štý­lo­vého muža, zo­berte ho na In­ter­be­auty so se­bou!

In­ter­be­auty sa koná spo­ločne s naj­väč­ším Sva­dob­ným veľ­tr­hom, kde sa príp­ra­vou svojho „veľ­kého“ dňa budú môcť in­špi­ro­vať všetky bu­dúce ne­vesty a ich že­nísi.

 

PR člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s In­ter­be­auty

Komentáre