„You dream it, we live it“

Podľa tejto vety sa riadi par­tia Julka, Pa­vel a Lu­káš z Česka a Slo­ven­ska, ktorí za­lo­žili pro­jekt a značku Gado Gado. Ich hlav­nou pri­ori­tou je ochrana ži­vot­ného pro­stre­dia a ne­pou­ží­va­nie pro­duk­tov zo zvie­rat. Tak­tiež sa sna­žia vy­ro­biť ko­lek­ciu iba z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov.

Gado Gado vznikla v roku 2015. Za­me­ria­vajú sa hlavne na jed­no­du­chosť a prak­tic­kosť na Česko-Slo­ven­skom trhu. Takže ak ťa ich prí­beh a vý­robky zau­jali, ne­bude prob­lém si za­ob­sta­rať je­den z ich kús­kov priamo aj do tvojho šat­níka.

Mňa osobne naj­viac zau­jali ich ka­belky, o kto­rých ti po­viem trošku viac.

Dnes som sa roz­hodla vy­skú­šať krásnu ❤ hlavne štý­lovú a prak­tickú hnedú cross­body ka­belku pre­pra­co­vanú do po­sled­ných de­tai­lov  ☀ A všet­kými de­sia­timi ju mô­žem od­po­ru­čiť 😍 Bolo na­ozaj ťažké vy­brať iba jednu farbu a štýl, pre­tože na ich e-shope ich majú hneď nie­koľko. Je vhodná do kaž­dého po­ča­sia, ku kaž­dému typu ob­le­če­nia a nád­herne oživí každý out­fit. Do školy, práce, na rande…. Skrátka všade. Pro­dukt je na­vyše vy­ro­bený z imi­tá­cie kože a je #Ani­malF­riendly. Ka­belka je ľa­hučká, má na do­tyk prí­jemný ma­te­riál a je tiež s odo­pí­na­teľ­ným ra­mien­kom.  Ok­rem hand­made ka­be­liek vy­rá­bané oby­va­teľmi ju­ho­vý­chod­nej Ázie, na ich es­hope náj­deš pe­ňa­ženky, do­pl­nky v po­dobe ná­ram­kov, obaly na no­te­bo­oky a tričká “ girls just wanna have fun.“

 

Na vý­ber sú rôzne veľ­kosti a tvary

View this post on Ins­ta­gram

🌲🎁💚Hou Hou Hou Viá­á­noce Viá­á­noce pri­chá­dzajú! 🌲🎁💚 Dnes sa nám ofi­ciálne za­čína od­po­čí­ta­va­nie dní do Via­noc a práve preto sme si pre vás pri­pra­vili ďal­šiu skvelú ak­ciu na na­šom es­hope! Ak od dnes 1.12. až do pon­delka 4.12. do pol­noci u nás na­kú­pite nad 1000Kč zís­ka­vate zľavu z cel­ko­vej sumy 200Kč?! 😍🔥🎉 Je­diné čo mu­síte uro­biť je pri ob­jed­návke vlo­žiť zľa­vový ku­pón: sle­vicka_200_z_na­kupu Od­kaz na es­hop je v BIO tu na Ins­ta­grame. Happy Shop­ping!🎀🎁💋 . . . #ka­belky #pe­ne­zenky #shop­per­bag #ka­bel­kat­rendy #vy­ro­be­no­rucne #ruc­ni­vy­roba #ani­malf­riendly #cru­el­tyf­ree #ga­do­ga­docz #dnes­ne­es­sen­tials #ga­dot­ra­vels #bali #ba­li­bags #ve­gan­bags #na­ku­pu­jon­line #via­noce #dar­ceky

A post sha­red by Ga­do­Gado.cz (@ga­do­gado.cz) on

Komentáre