Všimla si si tento fe­no­mén? Slo­bodné diev­čatá väč­ši­nou ro­bia všetko pre to aby vy­ze­rali skvelo. Sna­žia sa zdravo stra­vo­vať a cvi­čiť. Ako­náhle si nájdu par­tnera, spo­hodl­nejú a viac si do­prajú. A nie je to ná­hoda! Podľa ved­cov sú to­tižto ľu­dia vo vzťahu tuč­nejší. Prečo je to tak?

Štú­dia bola vy­ko­naná na Qu­e­ens­land­skej uni­ver­zite v Aus­trá­lii, kde vý­skum­níci ana­ly­zo­vali údaje 15 000 ľudí v prie­behu 10 ro­kov a zis­tili, že páry, ktoré sa na­chá­dzajú v šťast­nom vzťahu vá­žia prie­merne o 5,8 kg viac ako ich sin­gle ro­ves­níci a ich prie­merný ročný prí­ras­tok na váhe bol 1,8 kg. Dalo by sa po­ve­dať, že za­tiaľ čo slo­bodní ľu­dia majú do­sta­tok času na to, aby za­šli do fitka a môžu jesť to, čo za­padá do ich stra­vo­va­cieho plánu, vo vzťahu je to inak. V ňom sa to­tiž ľah­šie pris­pô­so­bíme par­tne­rovi, spo­ločne prok­ras­ti­nu­jeme, ob­jed­náme si pizzu, či k ve­čeri dáme po­hár vína.

Po­zi­tí­vom však je zis­te­nie, že ľu­dia vo vzťahu majú ten­den­ciu byť zdravší, faj­čiť me­nej a jesť viac ovo­cia a ze­le­niny v po­rov­naní s ne­za­da­nými.

Usku­toč­nená bola aj štú­dia na Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­sity v Dal­lase, ktorá sle­do­vala tak­mer 200 no­vo­man­že­lov po dobu šty­roch ro­kov a prišla k rov­na­kému zá­veru. „Spo­koj­nosť je v po­zi­tív­nej väzbe s na­be­ra­ním hmot­nosti“, vra­vela hlavná vý­skum­níčka An­drea Melt­zer, „man­že­lia, ktorí sú spo­koj­nejší majú väč­šiu prav­de­po­dob­nosť pri­brať na váhe v po­rov­naní s tými, ktorí sú spo­kojní me­nej.“

Čiže ak ti tvoj par­tner alebo nie­kto iný bude vy­kri­ko­vať ako si vo vzťahu pri­brala, len sa usmej a po­vedz mu, že tvoja váha je od­ra­zom tvo­jej spo­koj­nosti ;).

 

Zdroj: 9gag.com

Komentáre