Roz­behla biz­nis v ob­lasti, ktorá nám je na Slo­ven­sku stále ne­zná­mou. Am­bi­ci­ózna, mladá, krásna a tak zdravo dravá. Da­ny­ela Art je ši­kovná Slo­venka, kto­rej ru­žový svet si za­mi­lu­jete a do­káže Vám, že ísť si za svo­jim snom a do­sia­hnúť ho, nie je len tak.  Svoje ob­rázky vkladá do tri­čiek, na šil­tovky či na tašky a aj z oby­čaj­ných plá­te­niek vy­tvorí malé ume­lecké dielo. Robí ko­lek­cie di­zaj­no­vého ob­le­če­nia, ok­rem toho na­vrhuje ob­le­če­nie na mieru či or­ga­ni­zuje skvelé works­hopy. Drahé dámy, pred­sta­vu­jem Vám #Slo­ven­kudna, Da­nielu Pav­lí­kovú!

 

Da­niela, mnohí ťa po­znajú ako ilus­trá­torku Da­ny­elu art. Ako by si sa však opí­sala ty?

Tvorba a ume­nie sa so mnou už ťahá dlho, takže ur­čite ako kre­a­tívnu dušu, s veľ­kou zá­ľu­bou k móde, zdra­vému ži­vot­nému štýlu, pek­nému ži­votu. Rada špor­tu­jem, hý­bem sa, jem, pi­jem kávu, mám rada víno a zvie­ratá. Nič špe­ciálne, som úplne nor­málna baba, av­šak s veľ­kými am­bí­ciami a snami.

Čo pre teba zna­mená slovo úspech?

Ur­čite veľkú drinu a dlhý pro­ces. Za úspeš­ného člo­veka po­kla­dám nie­koho, kto niečo vy­bu­do­val, vy­tvo­ril a v da­nej ob­lasti aj zo­trval. Mám po­cit, že v dobe, v kto­rej ži­jeme si ľu­dia mý­lia úspech s po­čtami laj­kov na so­ciál­nych sie­ťach a za úspeš­ných sa po­kla­dajú veľmi rýchlo. Ja by som raz chcela do­spieť do bodu, keď si po­viem, že bola pre mňa táto časť ži­vota už na­ozaj úspe­chom.

 

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

V tejto od­po­vedi vy­uži­jem jednu vlast­nosť, kto­rou ma ozna­čujú v po­sled­nom čase najmä účast­níčky mo­jich works­ho­pov po na­šich osob­ných stret­nu­tiach a to usmie­vavá a milá.

 

V rámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­dome?

Mala som ob­do­bie, keď som so se­bou vô­bec ne­bola spo­kojná, keď som ne­bola spo­kojná so svo­jim vý­zo­rom, keď som chcela byť kraj­šia. Mys­lím však, že je to úplne nor­málny pro­ces za­čať sa po­čú­vať, za­čať sa mať rád, za­čať sa lí­čiť tak, ako mi to vy­ho­vuje a ako sa mi to hodí a tak sa na seba po­zrieť do zrkadla a za­pá­čiť sa si. Ur­čite sa o seba treba sta­rať, treba sa hýč­kať, špor­to­vať a niečo pre krásu spra­viť.

S ná­zo­rom, že sa treba mať rád, aké­koľ­vek sme, v ur­či­tom smere ne­sú­hla­sím. Mys­lím, že ak sa o seba žena stará, vie byť krásna, ale ak pre to nič ne­spraví, na pri­ro­dzenú krásu by som sa ne­spo­lie­hala. Te­raz som však ne­vra­vela o tej vnú­tor­nej kráse, ale o fy­zic­kej. Ja som so se­bou kaž­do­pádne spo­kojná, stále po­čú­vam svoje telo, svoje srdce a od­kedy sa nimi ria­dim, mám po­cit, že sa cí­tim kraj­šie a se­ba­ve­do­mej­šie.

Happy New Year my de­ars! May all your dre­ams come true this year. I wish you strength and cou­rage to make that hap­pen ❤ Thank you for your sup­port, it me­ans a lot to me! Love you! ❤ . Milí pria­te­lia, do No­vého roku Vám pra­jem veľa sily a od­vahy k pl­ne­niu vlast­ných snov, pre­tože len sní­vať ne­stačí ❤ Kaž­do­pádne si naz­bie­rajte ešte síl, koľko sa vám žiada a za­čnite úspešný a pre­lo­mový rok 2018. Da­ny­ela art od­dy­chuje ešte do 5.1. a po­tom ideme na to! 💖 Sle­dujte však naše prís­pevky, ter­míny no­vo­roč­ných works­ho­pov budú zve­rej­nené čo­skoro a pri­chys­tajte sa aj v Ban­skej Bys­trici a v Ko­ši­ciach ❤ Te­ším sa na náš spo­ločný nový rok ❤ . #da­ny­ela­art . 📸 @gab­rie­lam_pho­tog­raphy #gab­rie­lamp­hoto #da­ny­ela­art­de­sign #da­ny­ela­art­col­lec­tion #fas­hi­onil­lu­stra­tor #fas­hi­on­de­sig­ner #boss­babe #da­ny­ela­art­boss­babe #girl­boss #myc­re­a­ti­ve­biz #in­mys­tu­dio #da­ny­ela­arts­tu­dio #wo­men­who­hustle

A post sha­red by Da­ny­ela Art FAS­HION AR­TIST 💗🎨 (@da­ny­ela­art) on

 

Aké je tvoje ži­votné motto, alebo fi­lo­zo­fia podľa kto­rej ži­ješ?

Stále po­čú­vaj len a len seba. Ne­ne­chaj sa ovplyv­ňo­vať ľuďmi.

 

Po­vedz nám, ako si pred­sta­vu­ješ svoj ide­álny deň.

Vsta­nem bez bu­díka, dám si kávu na te­rase. Je leto. Ne­mám žia­den plán. Možno by som si najprv len uží­vala úplné voľno a ti­cho, ne­ot­vá­rala emai­lovú schránku. Na­lí­čim sa a trvá mi to dve ho­diny. Zbehla by som možno do mesta, na pre­chádzku, na ďal­šiu kávu so ses­trou a roz­prá­vali by sme sa o ži­vote, o tom, ako nám je su­per a po­tom by som sa vrá­tila do­mov a šli by sme s pria­te­ľom na­prí­klad na well­ness a dobrú ve­čeru po­tom. Veľmi jed­no­du­ché, ja viem, ale keďže sa moje dni v 95% krú­tia okolo práce a tvorby, moje sny o od­dy­chu sú úplné nič­ne­ro­be­nie a le­ňo­še­nie.

A ako sa po­znám, v tomto mo­jom ide­ál­nom dni by som ur­čite schy­tila do ruky vý­kres a fi­xky a za­čala kres­liť niečo, čo je mimo všet­kých ob­jed­ná­vok a zá­ka­zok, takže k môjmu ilus­tro­va­niu by som sa do­stala aj tak.

Se­díš v jed­nej miest­nosti s diev­ča­tami, ktoré majú 15 až 20 ro­kov. Roz­prá­vate sa o ži­vote a pý­tajú si od teba radu alebo ne­jakú dobrú myš­lienku. Čo by si im po­ve­dala?

Asi by som im po­ve­dala, aby sa ne­báli svo­jich snov, ale aby ne­le­ňo­šili a vy­užili ten čas, keď ešte ne­mu­sia byť zod­po­vedné, keď ne­mu­sia pla­tiť účty a aby si za­čali ísť za svo­jím čo naj­skôr. Možno by mi po­ve­dali: “Ale veď ja ne­viem, čo chcem v ži­vote ro­biť.“ To je úplne nor­málne, ale ak bude člo­vek ne­činne se­dieť a ča­kať, že za ním úspech a ná­plň ži­vota príde, tak mu pra­jem veľa šťas­tia.

Mys­lím, že by sa ne­mali báť vy­skú­šať veľa vecí a tak zis­tiť, čo ich naj­viac ba­vilo. Zas sa do­stá­vame k tomu, aké je dô­le­žité stále po­čú­vať samé seba. Stále, každý deň, každý me­siac, zis­ťo­vať čo na nás ako vplý­valo, čo v ži­vote upus­tiť a za čím si, na­opak, ísť.

Nav­štívte naše štú­dio s no­vou ko­lek­ciou ob­le­če­nia #BORN­TO­HUSTLE ❤ Na fo­to­gra­fii mô­žete vi­dieť no­ha­vice, ručne ma­ľo­vanú rif­lovú bundu a tričko v jed­nom out­fite od Da­ny­ela art❤ Každý ob­jed­naný kú­sok je vy­tvá­raný priamo na­mieru. Pre do­hod­nu­tie ter­mínu v štú­diu ma pro­sím, kon­tak­tujte vo­pred te­le­fo­nicky alebo emai­lom na [email protected]­ny­ela­art.com ❤ . 📸@gab­rie­lam_pho­tog­raphy . . #da­ny­ela­art #da­ny­ela­art­de­sign #slo­vak­fas­hi­on­de­sign #da­ny­ela­art­col­lec­tion #fas­hi­on­de­sig­ner #boss­bave #da­ny­ela­art­boss­babe #girl­boss #wo­men­who­hustle #myc­re­a­ti­ve­biz #da­ny­ela­arts­tu­dio #in­mys­tu­dio

A post sha­red by Da­ny­ela Art FAS­HION AR­TIST 💗🎨 (@da­ny­ela­art) on

Čo podľa teba chýba dneš­ným diev­ča­tám, že­nám?

Zdravé se­ba­ve­do­mie. Podľa mňa sú baby pod, alebo nad prie­me­rom. A možno aj vzde­la­nie
a fun­gu­júci rozum a ruky. Mám rada ženy, ktoré sa bez otá­zok do­kážu do­stať kam­koľ­vek, do­kážu vy­ba­viť a vy­go­og­liť čo­koľ­vek a na nič sa neh­rajú.

 

Čo je pre teba naj­cen­nej­šia vec, akú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­nych vecí.

Do­ne­dávna (pár ro­kov do­zadu) to bolo moje au­tíčko, ktoré som si od­kú­pila od svo­jej ses­try, keď sa ona sťa­ho­vala mimo SR a ja som za­čí­nala pod­ni­kať. To auto je staré asi ako ja, mala som po­cit, že z neho pri jazde stále niečo od­padne, ale bola to moja prvá in­ves­tí­cia, na­učila som sa na ňom jaz­diť a do­te­raz vra­vím, že bez neho by som ne­bola tam kde som. Volá sa Do­rotka a je to asi to naj­cen­nej­šie, čo mám, pre­tože za­žilo všetky ťažké za­čiatky a ešte stále fun­guje. Te­raz naj­nov­šie sa však te­ším no­vému tab­letu, ktorý mi vo veľ­kej miere ze­fek­tív­nil prácu a rov­nako ilus­tro­va­nie na ňom ma baví čo­raz viac. A sa­moz­rejme, ne­za­bú­dam ani na lap­top, v kto­rom je všetka moja práca.

Čo pre teba zna­mená tvoja práca a ako sa mo­ti­vu­ješ v dňoch, keď sa ti nič nechce?

Pre mňa je práca o do­sa­ho­vaní vlast­ných cie­ľov, mala by ma na­pĺňať, pri­ná­šať ra­dosť . Práca by mala, podľa môjho ná­zoru ba­viť (as­poň jej hlavná myš­lienka), na­koľko práci ve­nu­jeme mi­ni­málne 80% času, v tejto dobe oveľa viac. Mi­nule som nie­kde čí­tala, že ľu­dia ne­majú tr­pez­li­vosť bu­do­vať si vlastný biz­nis tri roky, ale majú tr­pez­li­vosť cho­diť do práce 40 ro­kov. Ne­mys­lím si, že s prá­cou sa treba zmie­riť, pre­tože iná sa nájsť nedá. Dobrú prácu treba hľa­dať a treba si ju vy­brať.

A keď mám ťažké dni, keď ne­vlá­dzem, tak s tým najprv bo­ju­jem, ob­zvlášť, ak mám de­ad­liny prác, ale na­ko­niec sa mu­sím stále vzdať a dať si od­dych. Vy­pad­núť von s ka­moš­kou, ísť me­dzi ľudí, do ob­cho­dov, po­zrieť se­riály. Jed­no­du­cho sa v prí­pade vy­pra­hnu­tia na­há­ňam za psy­cho­hy­gie­nou, nech som čo naj­skôr späť s no­vou ener­giou a ná­padmi.

Po­sled­nou za­stáv­kou tento me­siac bude pre Da­ny­ela art ❤ Ate­liér @tvo­ri­ve­slo­ven­sko v BAN­SKEJ BYS­TRICI. Works­hop fas­hion ilus­trá­cie je obo­ha­tený o kurz se­ba­lí­če­nia od značky @gosh­slo­va­kia. V cene spo­loč­ného kurzu je wel­come drink, po­hos­te­nie od na­šich @ta­ky­ma­ly­ko­lac, @la_do­nu­te­ria_bra­ti­slava a dar­čeky od na­šich par­tne­rov v hod­note až 90€ vrá­tane koz­me­tiky @goshcph.sk ❤ Ešte nám os­talo pár po­sled­ných miest tak ne­vá­hajte a prí­dite si užiť do­ko­nalý bab­ský ve­čer s nami ❤ Najb­liž­šie ter­míny v BB budú po tomto, naj­skôr až v jari 🌸 . RE­GIS­TRÁ­CIA v pre­kliku na link v BIO, www.da­ny­ela­art.com alebo na www.goshcph.sk . #da­ny­ela­art #da­ny­ela­art­de­sign #da­ny­ela­art­lo­ves­gosh­co­pen­ha­gen­slo­va­kia #fas­hi­onil­lu­stra­tion #da­ny­ela­art­fas­hi­onil­lu­stra­ti­on­works­hop #ma­ke­up­course #ma­ke­up­lo­ver #goshcphsk #gosh­co­pen­ha­gen­slo­va­kia #gosh­slo­va­kia #gosh­co­pen­ha­gen

A post sha­red by Da­ny­ela Art FAS­HION AR­TIST 💗🎨 (@da­ny­ela­art) on

Akú vlast­nosť naj­viac od­su­dzu­ješ u iných ľudí?

Naj­viac mi pre­káža, ak sa ľu­dia hrajú na niečo, čo nie sú. Ne­mám rada fa­loš­nosť a ne­úp­rim­nosť. Rov­nako ľudí, ktorí prahnú po sláve, po tom, aby ich os­tatní ob­di­vo­vali. Preto rada spo­lu­pra­cu­jem s ľuďmi, pre kto­rých sa mi dobre tvorí a rov­nako vy­hľa­dá­vam spo­loč­nosť ľudí, ktorí sú po­zi­tívni, úplne nor­málni a s kto­rými sa dobre cí­tim.

 

Čo po­va­žu­ješ za svoju naj­väč­šiu vý­stred­nosť?

Nič ex­tra vý­stredné mi pri tejto otázke ne­na­padne. Ale možno za vý­stredný, alebo mi­ni­málne špe­ci­fický mohla po­kla­dať celý kon­cept Da­ny­ela art, veľa ru­žo­vej nie len v mo­jich ilus­trá­ciách, ale aj v ob­le­čení a roz­be­hnu­tie biz­nisu v ob­lasti, ktorá nám na Slo­ven­sku ne­bola a ešte stále nie je veľmi známa.

Komentáre