Každá z nás máme svoje strasti, sta­rosti, ra­dosti a omyly. Sú nás ti­sícky, každá ži­jeme svoj vlastný ži­vot, no jedno máme spo­ločné – čí­tame od­zadu.sk

Sme s Vami vyše roka a ve­ríme v každú jednu z Vás. Denne pre Vás pí­šeme články, zdie­ľame s Vami naše po­city a sna­žíme sa byť in­špi­rá­ciou či už v ťaž­kých alebo ra­dost­ných ča­soch. Ve­ríme, že každá jedna žena je vý­ni­močná a má čo po­núk­nuť to­muto svetu. Sme toho ná­zoru, že dobré by sa malo pod­po­ro­vať a preto sa každý deň sna­žíme pre Vás pí­sať o ži­vote, o móde, o ces­to­vaní a po­sky­tu­jeme Vás zau­jí­mavé roz­ho­vory so ši­kov­nými žien­kami na Slo­ven­sku.

Ženy, do toho! Dajme o sebe ve­dieť, že Slo­venky sú nie­len krásne, ale aj múdre a skvelé žen­ské!

Každá jedna ste #slo­ven­kadna. Ste in­špi­ra­tívne, nád­herné, máte čo po­núk­nuť a nie­ktoré Vaše po­zo­ru­hodné prí­behy sú pre nás ob­rov­skou in­špi­rá­ciou ako byť lep­ším člo­ve­kom.

Roz­hodli sme sa preto pod­po­riť každú jednu z Vás a dať vám mož­nosť uká­zať sa, in­špi­ro­vať a tak vy­tvo­riť ko­mu­nitu od­zadu.sk, ktorá bude i pre os­tatné ženy vzo­rom a mo­ti­vá­ciou.

Pri­daj na svoj Ins­ta­gram alebo Insta sto­ries heš­teg #slo­ven­kadna #od­zadu a in­špi­ruj mladé ženy, diev­čatá, ktoré možno práve teba po­tre­bujú. In­špi­ruj prí­be­hom, ou­fi­tom alebo ho­ci­čím, čo si mys­líš, že by mohlo nie­koho po­te­šiť alebo nad­c­hnúť. Daj ve­dieť o svo­jich kva­li­tách, daj na­javo, že si sú­čas­ťou ko­mu­nity od­zadu.sk, kde pí­šeme články pre Vás, naše verné či­ta­teľky.

Ne­boj sa zau­jať! 

Te­šíme sa na tvoj post!

Komentáre