Vždy som sa rada ob­klo­po­vala ma­te­riál­nymi  ve­cami. Veď ktorá žena ne­rada na­ku­puje či ne­dos­táva perly? Ne­po­znám takú.

Av­šak po­tom som jednu takú spoz­nala – samú seba. Mi­lo­vala som módu, vý­klady, nové šaty či tie kvety do vla­sov. Treba si dať je­den prs­teň, perly a úspech je za­ru­čený. Na­ku­puj rýchlo, ši­kovne a lacno. Mu­sím mať veľa vecí, aby som to mala s čím kom­bi­no­vať. Toto boli moje mottá, ktoré ma dr­žali do toho osud­ného dňa, kedy som po­cho­pila že som čím ďa­lej ner­vóz­nej­šia z več­ného pre­mýš­ľa­nia, čo ráno na seba a čo ne­mám a treba kú­piť.

V ok­tóbri mi­nu­lého roku sa stalo pár ob­rov­ských zmien, ktoré nie­len že zme­nili moje vnútro, ale i môj von­kaj­šok. V dob­rom. Vo veľmi dob­rom. Se­dela som ráno pri šálke čaju a ho­vo­rila si, že mám akosi toho na „ple­ciach“ moc a som roztr­žitá. Ne­ve­dela som, čo sa so mnou deje. Av­šak ako som tak krá­čala okolo svo­jej skrine a ob­di­vo­vala ten nový fia­lový klo­búk, ve­dela som, že to chce zmenu. Za ani nie ho­dinu a pol, boli ige­li­tové vre­cia za­pl­nené mo­jimi ve­cami od te­ni­siek, šiat, tri­čiek až po bi­žu­té­riu. Už ma ne­ba­vili stále ko­rá­liky, vo­lá­niky, tvary, vzory. Vi­dela som ná­dej v jed­no­du­chosti, v čis­tých lí­niach a v jem­ných far­bách.

2--1-

pin­te­rest.com

Preto v mo­jom šat­níku zo­stali iba naj­lep­šie veci. Boli štyri. Ka­bát, vy­soké džínsy, biele tričko a ro­lák. Cí­tila som sa uvoľ­ne­nej­šie. Ten deň mi zme­nil ži­vot nie len v chá­paní, že me­nej je viac, ale i v tom, že som uspo­ria­dala v mo­jom okolí cha­ri­ta­tívny pro­jekt, z kto­rého vý­ťa­žok z mo­jich vtedy ob­ľú­be­ných kús­kov po­pu­to­val k fi­nančne slab­ším ro­di­nám.

Mi­ni­ma­liz­mus som chá­pala ako niečo, čo mi nie­len za­chrá­nilo ná­lady, či pria­teľ­stvá okolo mňa, ale hlavne moju osob­nosť. Ob­rá­tila som ho i na môj ži­votný štýl. Zre­du­ko­vala som veci v mo­jej izbe, zby­točné okrasy na po­lič­kách som pre­dala a za to, som si kú­pila pár kús­kov  ob­le­če­nia, ktoré mám do dnes.

minimal-style-split-jumbo

pin­te­rest.com

Dnes sa cí­tim slo­bod­nej­šie, keď nie som ob­klo­pená toľ­kými ma­te­riál­nymi zby­toč­nos­ťami a na­ozaj sa cí­tim čis­tej­šia. Čis­tej­šia  v tom, že sa ne­cí­tim byť ot­ro­kom no­vých tren­dov či ob­cho­dov, ktoré sú v dneš­nom svete „fast fas­hion“ a nie­kde v Ban­gla­déši sa na moje tričko za 6 eur, mu­sia ženy na­ro­biť za ce­lo­dennú mzdu- 2 eurá, aby mne, po­vr­ch­nej Slo­venke vy­ro­bili tričko XS na mieru.

Preto ak smiem, po­ra­dím Vám jednu vec: Ne­obk­lo­pujte sa zby­toč­nými ve­cami, ktoré Vás ab­so­lútne ne­uro­bia šťast­nými. Ak chcete šťastne „spo­lu­na­ží­vať“ s ma­te­riál­nymi ve­cami, musí ich byť málo, mu­sia stáť zato a mu­sia slú­žiť na­ozaj vý­borne.

Komentáre