Ne­bu­dem tvr­diť, že sme do­ko­nalé, pre­tože je jasné, že ni­kto z nás nie je do­ko­nalý. Všetci máme svoje ne­dos­tatky, ne­duhy a chyby – a ne­mys­lím tým len na vý­zor. Ale už som una­vená zo všet­kých po­sme­chov, oho­vá­ra­nia, od­su­dzo­va­nia a po­rov­ná­va­nia, ktoré na sebe ľu­dia vzá­jomne pá­chajú.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Dneš­nej spo­loč­nosti, ľu­ďom, so­ciál­nym sie­tiam sa po­da­rilo vy­tvo­riť akýsi „body image“, do kto­rého sa sna­žia na­sú­kať všetky ženy a diev­čatá. Ins­ta­gram je plný vy­špor­to­va­ných, jemne opá­le­ných tiel, veľ­kých na­špú­le­ných pier a roz­lič­ných stro­je­ných póz v zrkadle. Pro­pa­gá­ciou roz­lič­ných zná­mych zna­čiek sa stali pekné tvá­ričky. V ča­so­pi­soch, člán­koch, te­le­ví­zii ví­dame do­ko­nalé, bez­chybné telá, tváre. A všetky z nich sa nám sna­žia na­ho­vo­riť, že presne TAKTO má jedna žena vy­ze­rať.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

V kto­rej re­klame na akné uvi­díte re­álne dievča s ne­pek­nou tvá­rou s vy­ráž­kami a čier­nymi bod­kami na tvári? V kto­rej re­klame s ne­ja­kým príp­rav­kom na chud­nu­tie uvi­díte ne­jakú ženu s ob­lej­šími kriv­kami? V kto­rej re­klame na spodné prádlo uvi­díte ženu s ne­ja­kou „chy­bič­kou“ krásy? V žiad­nej!

Pre­tože spo­loč­nosť nechce, aby sme vi­deli túto asy­met­rickú, ne­do­ko­nalú, re­álnu stránku sveta. Chcú nám všet­kým do­stať do pod­ve­do­mia, že to čo denne ví­dame v mé­diach, na bil­bo­ar­doch v ma­ga­zí­noch by mala byť sku­toč­nosť. 
Ak ne­vy­ze­ráš takto – nie si sku­točná žena.
Ak ne­roz­prá­vaš takto – nie si sku­točná žena.
Ak sa ne­sprá­vaš takto – nie si sku­točná žena.
Ak sa ne­ob­lie­kaš takto – nie si sku­točná žena.

Už mám po krk všet­kého ška­tuľ­ko­va­nia, ktoré sa na že­nách pá­cha.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Ak je žena ne­up­ra­vená, ne­vy­ma­ľo­vaná, ne­oho­lená je ne­chutná.
Ak je žena tučná, pri­veľmi chudá, má pri­krátku sukňu alebo je pri­veľmi vy­ma­ľo­vaná je ne­chutná.

Ne­chajte ko­nečne roz­ho­do­vať nás o tom, čo je ne­chutné a čo nie.

Takže, ak sa ti nie­kto bude na­bu­dúce po­smie­vať, že máš pri­veľké pr­sia, tučné stehná v sukni či muž­ský účes, iba sa mu za­smej do tváre. Ná­zory os­tat­ných ne­tvo­ria tvoju re­a­litu, iba od­zr­kad­ľujú tú ich. Naj­dô­le­ži­tej­šie je to, aby to, čo denne vi­díš v zrkadle, mala rada TY, nie os­tatní. Ne­snaž sa vy­ho­vieť ni­komu ok­rem seba, ne­plyt­vaj čas stra­cho­va­ním sa o to, čo si o tebe mys­lia os­tatní. Ne­vy­čí­taj si, ak sa ti nie­kto bude vy­smie­vať, lebo to nie je tvoja chyba, ale chyba toho do­tyč­ného.

zdroj: pin­te­est.com pin­te­est.com

Si to ty, kto s tvo­jím te­lom bude žiť do­konca ži­vota, nie os­tatní. Tak sa oň sta­raj a za­hŕňaj ho lás­kou. Rob, čo ti pri­náša ra­dosť. Ob­lie­kaj sa tak, ako sa to páči tebe a v čom sa cí­tiš prí­jemne.

Je to predsa tvoje telo, a nie ma­je­tok spo­loč­nosti.
Je­diný, kto tu ur­čuje pra­vidlá si ty!

Komentáre