Je ve­čer a tvoja chuť na NIEČO je ne­smierne veľká. Nie­kedy ani ne­vieš iden­ti­fi­ko­vať, či by si chcela niečo slané alebo sladké. Proste to chceš, tu a te­raz. Za­mie­riš do ku­chyne, ot­vo­ríš chlad­ničku alebo po­ličku a už dr­žíš v ruke zmrz­linu či chipsy. Po­tom prídu vý­čitky. Prečo si to vlastne zjedla, veď si ne­bola ani hladná. Mu­síš sa tohto ve­čer­ného vy­je­da­nia zba­viť.

Tento ne­opí­sa­teľný hlad je väč­ši­nou spo­jený s emó­ciami. Ne­mu­sia to byť vždy iba tie ne­ga­tívne. Si roz­ru­šená zo školy, te­šíš sa na rande alebo sa iba nu­díš. Pred chví­ľou si jedla a hlad je tu opäť. Nie je to ale sku­točný hlad!

Mu­síš uro­biť všetko pre to, aby si toto nut­ka­nie po­tla­čila. Ako na to?

Nájdi si iné zdroje uspo­ko­je­nia, než jedlo. Máš rada filmy? Tak si je­den pusť. Mi­lu­ješ knihy? Za­čni čí­tať. Ot­vor si in­ter­net, po­čú­vaj hudbu, choď na pre­chádzku, za­vo­laj ka­ma­rátke… Mož­ností je veľa. Je to už iba na tebe, pre­tože len ty sama vieš, čo ti robí ra­dosť.tumblr_n11ok7kq3u1qb61kpo1_500foto: tum­blr

A te­raz to naj­dô­le­ži­tej­šie! To, čo si ne­kú­piš, to ani nez­ješ! Keď sa vy­be­rieš do ob­chodu mysli na to, že žiadne slad­kosti ti doma ne­treba. Budú ťa iba lá­kať v tej naj­hor­šej chvíli, čo ty predsa nech­ceš. Na­opak, kúp si niečo zdravé, expe­ri­men­tuj a skú­šaj nové chute.

Nájdi si spo­jen­cov, ale po­zor, tých správ­nych. Do­hodni sa s ka­ma­rát­kou či spo­lu­bý­va­jú­cim, že vaše ve­černé vy­je­da­nie týmto dňom končí. Bu­dete sa pod­po­ro­vať a je­den dru­hému ne­do­vo­líte za­mie­riť do ku­chyne po niečo sladké.

Účin­ným rie­še­ním je aj po­hyb. Ak ne­utí­cha­júcu chuť zme­níš na úplne niečo iné a po­vieš si, že ideš cvi­čiť alebo be­hať, vy­hrala si. Chuť zjesť všetko, čo je na do­sah sa stratí. Väč­ši­nou to ne­trvá dlho kým si telo uve­domí, že tebe o jedlo vô­bec nejde a v sku­toč­nosti ho ne­pot­re­bu­ješ.

Ak nič z tohto ne­bude fun­go­vať, mu­síš spra­viť po­slednú vec. Keďže ide o ve­černé vy­je­da­nie, mu­síš si ľa­hnúť do po­stele a ísť spať. Ak nie si ná­me­sačná, ur­čite sa po­čas spánku do ku­chyne ne­vy­be­rieš.

foto: tum­blr

Komentáre