Zo­staň slo­bodná do­vtedy, po­kiaľ ne­príde do tvojho ži­vota nie­kto, kto ťa sku­točne spraví šťast­nou. S kým to bude jed­no­du­ché, pre­tože láska je sku­točne jed­no­du­chá, len my si ju kom­pli­ku­jeme. Po­čkaj na nie­koho, kto ti ne­bude ne­us­tále vy­čí­tať tvoje chyby a ho­vo­riť o tebe ne­pekne. Po­čkaj na nie­koho, s kým sa bu­deš cí­tiť slo­bodne. Pro­sím, po­čkaj na muža, ktorý ťa bude ob­di­vo­vať, ktorý ťa bude pod­po­ro­vať a ktorý ti bude ho­vo­riť, aká si krásna.

Po­čkaj si na muža…

ktorý ťa chytí za ruku a bude s te­bou krá­čať ži­vo­tom.

ktorý bude s te­bou v dob­rom aj v zlom.

ktorý bude tvo­jim po­žeh­na­ním.

ktorý bude ve­dieť o tvo­jich sla­bos­tiach, no ne­bude ich zne­uží­vať.

ktorý si ťa bude sku­točne vá­žiť.

kto­rého si za­slú­žiš a on si za­slúži teba.

pin­te­rest.com

ktorý ťa s hr­dos­ťou pred­staví svo­jim ro­di­čom a pria­te­ľom.

ktorý bude ne­smierne vďačný za tvoju prí­tom­nosť v jeho ži­vote.

ktorý ťa ne­bude vní­mať ako svoje pro­jekt, ale ako svoju vý­hru.

ktorý ťa ne­bude chcieť zme­niť.

ktorý ťa po­bozká na čelo a chytí za pás.

ktorý bude ďa­ko­vať za to, že ťa má.

ktorý ti len tak pri­ne­sie kvety.

ktorý sa ne­bude vy­ho­vá­rať.

ktorý bude ro­biť skutky, ne­bude len ho­vo­riť.

ktorý ťa bude mo­ti­vo­vať a urobí z teba lep­šieho člo­veka.

ktorý bude pre teba sku­točne ten pravý a ty to bu­deš ve­dieť.

we­he­art.it

Za­slú­žiš si muža, ktorý si za­slúži teba a tvoju lásku. Po­čkaj si na ta­kého muža. Modli sa za svojho bu­dú­ceho muža. Možno si ob­čas vra­víš, že kde ro­bíš chybu a prečo ni­kto taký v tvo­jom ži­vote nie je, no po­viem ti, drahá, že všetko máš svoj čas.

Ne­ho­vor, že ne­máš hod­notu a že žia­den dobrý muž ťa ne­bude chcieť. Pri­pra­vuj sa na to a ži svoj ži­vot. On príde. Ne­boj sa. Bude to krásne, ne­za­bud­nu­teľné a príde to vtedy, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať, no bu­deš na to pri­pra­vená.

Ver mi, drahá. 

S lás­kou,

tvoje Srdce

Komentáre