Ne­dávno som na fa­ce­book dala sta­tus v tomto znení:

„Každé dievča si za­slúži ve­dieť, aké je krásne. Každé dievča si za­slúži ve­dieť, že všetky tie ne­do­ko­na­losti na jej tele sú v sku­toč­nosti do­ko­nalé. Každé dievča si musí uve­do­miť, že do­ko­na­losť ne­exis­tuje. Do­ko­na­losť je to, čo vás robí vami. Ne­ná­vi­dieť svoje telo a tú­žiť po inom. Vaše telo si za­slúži byť mi­lo­vané. Strie, ce­lu­li­tída, kto kedy ur­čil, že práve ony sú de­fi­ci­tom krásy? Ste len také krásne, aké si pri­pa­dáte vy samé. Ak­cep­tujte seba a svoje telo, a po­tom vás budú ľahko ak­cep­to­vať aj druhí.“

A mys­lím si, že je to úplná pravda. Sto­tož­ňu­jem sa s tými slo­vami. Sú to slová mo­jej ka­ma­rátky, ktorá je mo­jou veľ­kou mo­ti­vá­ciou. Pre­tože aj keď nemá miery 90-60-90 mi­luje seba takú, aká je. Srší z nej láska a zdravé se­ba­ve­do­mie. Má pri sebe stále muž­skú spo­loč­nosť a ja ju ob­di­vu­jem.

Preto by sa mala každá žena a dievča cí­tiť krásne. Ne­zá­leží na tom, či majú strie a ce­lu­li­tídu, alebo či má väč­šie boky, väč­šie bruško alebo malé pr­sia.

large (5)

we­he­ar­tit.com

Každá sme ne­jaká a každá sme ori­gi­nálna. To je to, čo nás robí do­ko­na­lými. Dnešný svet sa nám snaží vsu­ge­ro­vať, že žen­ská so svalmi je krásna a ide­álna. Teda, väč­ši­nou. Ale, čo keď ťa proste fitko ne­baví? Nezb­láz­niš sa.

Vieš, láska za­čína od teba. Mu­síš sa ty mi­lo­vať viac, ako by ťa do­ká­zal mi­lo­vať nie­kto iný. A po­tom, keď bu­deš k sebe pre­cho­vá­vať lásku, mô­žeš aj ty mi­lo­vať nie­koho iného.

A ver mi, že ten nie­kto, ťa bude mi­lo­vať takú, aká si. Ne­bude si vší­mať či si pri­brala dve kilá alebo ná­ho­dou schudla kilo. Chlapi väč­ši­nou ta­kéto drob­nosti ne­rie­šia. Oveľa rad­šej majú ženy, na kto­rých vidno, že sa majú rady a sto­tož­ňujú sa s te­lom, v kto­rom žijú.

Mô­žem si po­ve­dať, že mám rada svoje telo. Ne­mám plo­ché bru­cho, ne­mám malý za­dok, ne­mám osí pás a áno, aj ja mám strie. Mám ich na steh­nách, mám ich na bru­chu a do­konca aj na pr­siach. A viete čo? Mi­lu­jem ich… Ne­mala som strie dlho, dlho a zrazu sú tu. Prišli po tom, čo som sa spa­mä­tala a za­čala nor­málne jesť. Do­stala som sa na nor­málnu a zdravú váhu a práve strie sú to, čo mi pri­po­mína, aká silná som. Vždy, keď sa na ne po­zriem, spo­me­niem si na tie ťažké časy, kedy som aj ja svoje telo ne­zná­šala a ne­ná­vi­dela sa za to, kto som a ako vy­ze­rám. Pre­stala som byť ot­ro­kom diét a jedla. Za­čala som sa mi­lo­vať taká, aká som. A ni­kdy som ne­bola šťast­nej­šia.

7

we­he­ar­tit.com

Na­šla som v sebe tú lásku, ktorú by sme mali mať všetky. Na­šla som lásku k sebe sa­mej. Pre­tože tu to všetko za­čína.

Preto, keď zaj­tra vsta­neš, po­zri sa do zrkadla  a usmej sa. Po­vedz si, že sa máš rada a si krásna. Viem, znie to prí­liš nar­cis­ticky, ale po­máha to.

Ne­tý­raj svoje telo tým, že bu­deš mať nízky ka­lo­rický prí­jem, alebo že sa bu­deš ni­čiť vo fitku. Prijmi  sa taká, aká si. Jedz zdravo, ale nič si ne­odo­pie­raj a cvič to, čo ťa baví. Môže to byť pi­la­tes, cross­fit alebo aj oby­čajná joga. Všetko sa ráta.

Hlavne sa mi­luj a ne­za­budni na to, že si do­ko­nalá.

Pre­tože je to pravda.

Komentáre