Ako sama tvrdí, ni­kdy sa ne­bu­deme cí­tiť ne­us­tále krásne, ale tak­tiež do­dáva, že fy­zický vzhľad nie je všetko a nie je dobré na to klásť veľký dô­raz. Lenka je you­tu­berka, ktorú asi ne­mu­síme pred­sta­vo­vať. Mi­luje srandu, za­ria­ďo­va­nie in­te­ri­é­rov a jej vi­deá nie sú len in­špi­ra­tívne, ale aj veľmi vtipné. Ok­rem toho nám aj pre­zra­dila, či si vie pred­sta­viť, že by sa úplne vzdala you­tubu a ve­no­vala sa nie­čom inému.

Ahoj Lenka. Si úspešná you­tu­berka, ktorú sle­duje viac ako 83 ti­síc od­be­ra­te­ľov. Si veľmi sym­pa­tická, tvoje vy­stu­po­va­nie je prí­jemné a si tak milo „ša­lená“. Čo však o tebe ne­vieme? Ako by si sa de­fi­no­vala? 

Ahoj. Ďa­ku­jem za milé slová. Ľu­dia ne­ve­dia o mne mnoho vecí, na­koľko na in­ter­nete zdie­ľam len málo zo svojho sú­kro­mia. 95 % času som ve­selá kopa, ktorá je na­ozaj šťastná, no viem sa aj ofu­čať a ob­čas si aj po­hun­drem. Sna­žím sa žiť bez stresu, ob­klo­pu­jem sa len ve­se­lými ľuďmi a ro­bím, čo chcem. Stačí ve­dieť po­ve­dať nie. 🙂

Hands up 💁 . 📸 @zden­ko­pasty

A post sha­red by L E N K A 💜 (@l3nik) on

Čo naj­viac mi­lu­ješ na práci you­tu­bera a čo naj­viac ne­zná­šaš?

Vý­znam slov „mi­lu­jem“ a „ne­zná­šam“ sú pre mňa veľmi silné, tak po­u­ži­jem rad­šej „mám“ a „ne­mám“ rada. Na práci you­tu­bera mám rada, že to ne­be­riem ako prácu, ale ako su­per voľ­no­ča­sovú ak­ti­vitu, ako moje hobby a niečo, čo mi robí ra­dosť. Naj­me­nej mám rada ad­mi­ni­stra­tívne po­za­die, emaily a tú „kan­ce­lár­sku“ ro­botu okolo toho, ale be­riem to ako sú­časť, takže sa ne­sťa­žu­jem.

Spoz­ná­vajú ťa fa­nú­ši­ko­via alebo res­pek­tíve tvoji fol­lo­weri na ulici?

Áno, jasné. Jedna sku­pina ma spozná, za­staví, po­ke­cáme, od­fo­tíme sa. Druhá mi len ve­čer po­šle správu, kde ma vi­deli a že sa han­bili prísť. Je to ale vždy veľmi milé.

Je you­tube tvo­jou ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vota, alebo si vieš pred­sta­viť, že by si sa ho úplne vzdala? 

Je to mo­jou sú­čas­ťou, ale ne­mala by som prob­lém sa ho vzdať.

🚞 Great things take time

A post sha­red by L E N K A 💜 (@l3nik) on

Pat­ríš do ge­ne­rá­cie Ins­ta­gramu a iných so­ciál­nych mé­dií a ča­sto­krát je to len o tom, kto má lep­šiu fotku a viac fol­lo­we­rov. Ty máš fol­lo­we­rov dosť, fotky pro­fe­si­ólne, no ne­mys­líš si, že je ob­čas tlak na tvoju osobu a na to, že mu­síš byť ne­us­tále do­ko­nalá? Predsa len, toľko fol­lo­we­rov je už istá zod­po­ved­nosť.

Presne to som za­čala po­sledné dni rie­šiť, či nie je smutné, že mám toľko fol­lo­we­rov a fotky také ni­jaké. Že či by som ne­mala tro­chu viac ener­gie ve­no­vať kraj­ším fo­to­gra­fiám. Mo­men­tálne som chcela expe­ri­men­to­vať s fot­kami, dať môjmu ins­ta­gramu tro­chu grády, ale nie kvôli tlaku oko­lia, ale preto, že sa tomu chcem ve­no­vať ja. Ne­mys­lím si, že ja som z tých osôb, čo pre­zen­tuje do­ko­na­losť. Ja ne­pou­ží­vam ani fil­tre pri úp­rave fo­tiek. Tro­chu kon­trast, tiene a ko­niec.

Tvoja tvorba ob­sa­huje často vi­deá o kráse. Ako sa ty sta­ráš o seba? A aký je tvoj naj­cen­nejší be­auty trik, ktorý po­u­ží­vaš?

Celá moja tvorba vznikla na pod­net diev­čat, ktoré zau­jí­malo, ako sa lí­čim, čo po­u­ží­vam a aké pro­dukty mám rada. Po­tom sa ma za­čali pý­tať, čo si mys­lím o tých pro­duk­toch a tak som to za­čala ro­biť svo­jim spô­so­bom, av­šak ur­čite sa ne­mô­žem po­rov­ná­vať s pro­fe­si­onál­nymi vi­zá­žis­t­kami. Ja sa o pleť sta­rám asi ako každá bežná žena, kré­mu­jem, od­li­ču­jem, ob­čas si dám masku, vy­tr­hám obo­čie a každé ráno mám tú istú lí­čiacu ru­tinu. Ne­mám žiadny be­auty trik, ma­ke­upom chcem len jemne zvý­raz­niť svoju pleť. Má­lo­kedy expe­ri­men­tu­jem.

Ktoré za­hra­ničné you­tu­berky sle­du­ješ ty? Ktoré ťa in­špi­rujú?

Laura Lee, Jeff­ree Star, Brad Mondo, Manny Mua, Pat­ri­cia Bright, Pat­rickS­tarrr, Sim­ply Na­ilo­gi­cal – Sú sami se­bou, ich vi­deá mi vždy zlep­šia ná­ladu.

K dneš­ným mo­jim 28. na­ro­de­ni­nám si že­lám, aby boli všetci zdraví, šťastní a aby sa nám spl­nili všetky naše že­la­nia, či už tie veľké, alebo malé. Ďa­ku­jem mo­jej ro­dine, ka­ma­rá­tom a cel­kovo ži­votu, že je ku mne taký dobrý 😊 28 ro­kov je 18 ro­kov s 10 roč­nými skú­se­nos­ťami a tak sa aj cí­tim 😋 Som vďačná za všetko čo mám a nič ne­be­riem ako sa­moz­rej­mosť. Ani zdra­vie, ani moju prácu, ani mo­jich ro­di­čov a brata, ani ka­ma­rá­tov, ani to, že sa každý deň bu­dím do no­vého dňa. Vás tu na IG tak­tiež ne­be­riem ako sa­moz­rej­mosť, ne­tu­ším, prečo ma toľko ľudí fol­lo­wuje, ale ďa­ku­jem za to a vá­žim si to. Snáď aj ja Vám niečo dá­vam 😇 Te­ším sa na všetko ďal­šie, čo si pre mňa ži­vot pri­pra­vil 😋 🎉🎈 📸 @zden­ko­pasty 👚 @po­sh­mecz 👠 @to­pan­kovo 🎈 @air­boom_ke 😘 @l3nik

A post sha­red by L E N K A 💜 (@l3nik) on

Vrámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­domo?

Mys­lím si, že sa cí­tim do­sta­točne se­ba­ve­domo a aj si ve­rím. Cel­kovo si o sebe mys­lím, že se­ba­ve­domá som. Av­šak ne­cí­tim sa fy­zicky krásna a mám, ako asi väč­šina žien, ne­jaký vlastný prob­lém v hlave, o kto­rom viem len ja. Príde mi to ale v po­riadku, že nie sme so se­bou na 100 % spo­kojné a asi ani ni­kdy ne­bu­deme, takže to, čo sa dá zme­niť, sa sna­žím zme­niť a pra­co­vať na tom, že to ak­cep­tu­jem. Hlavne je podľa mňa dô­le­žité, aby sa o seba ženy vždy sta­rali a ne­opus­tili sa. Mys­lím si, že každá mám dobré aj zlé dni a aj ja mám tie mo­menty, kedy pri sebe nech­cem mať zrkadlo. Sú­hla­sím, že si diev­čatá mu­sia viac ve­riť, veď fy­zický vzhľad nie je všetko, ale ne­treba to pre­há­ňať. Fy­zická do­ko­na­losť je veľmi nudná a nie­kedy až stra­ši­delná. Podľa mňa je kraj­šie a sym­pa­tic­kej­šie zdravé žen­ské se­ba­ve­do­mie a veľký úsmev.

Aká je pre teba pred­stava ab­so­lút­neho šťas­tia? 

Ab­so­lútne šťas­tie je pre mňa po­cit lásky.

Čo podľa teba chýba dneš­ným diev­ča­tám, že­nám?

Príde mi, že dnešné diev­čatá a ženy nie sú ni­kdy spo­kojné. Či už samé so se­bou, s par­tne­rom, s oko­lím, že sa stále sťa­žujú, oho­vá­rajú a vždy niečo rie­šia, ale po­zor, stále ne­jakú inú hlú­posť. Sna­žia sa byť do­ko­nalé podľa ur­če­ných ste­re­oty­pov a zvlá­dať všetko, aby boli v očiach oko­lia skvelé a tie naj­lep­šie. Vý­sled­kom je iba udud­raná kopa ne­šťas­tia s kto­rou nech­cete mať nič spo­ločné. Že­nám chýba na tele gom­bík – chill. Chýba mi na nás hra­vosť, ve­se­losť a po­hoda. Chýba mi, že ženy me­dzi se­bou bo­jujú a ne­dr­žia spolu. Ženy v ur­či­tom veku strá­cajú tú hra­vosť, ktorú majú muži celý ži­vot a ktorú by sme mohli od nich od­ku­kať.

Čo je pre teba naj­cen­nej­šia vec, akú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­nych vecí.

Môj byt.

Ku­kuk 👀

A post sha­red by L E N K A 💜 (@l3nik) on

Aké je tvoje ži­votné motto, alebo fi­lo­zo­fia podľa kto­rej ži­ješ?

Ne­mám motto, ani žiadnu fi­lo­zo­fiu, podľa kto­rej by som sa ria­dila. Jed­no­du­cho chcem v ži­vote ro­biť hlavne to, čo ma robí šťast­nou, baví a na­pĺňa. Chcem si tento ži­vot užiť. To je pre mňa zá­klad 🙂 A trošku som te­raz go­og­lila a za­pá­čil sa mi je­den ci­tát: Ži­vot je pre­mi­éra. Re­príza už ne­bude! Podľa mňa si to stále veľa ľudí ešte ne­uve­do­milo.

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

Vý­buš­nosť.

Se­díš v jed­nej miest­nosti s diev­ča­tami, ktoré majú 15 až 20 ro­kov. Roz­prá­vate sa o ži­vote a pý­tajú si od teba radu alebo ne­jakú dobrú myš­lienku. Čo by si im po­ve­dala? 

Pus­tila by som im pes­ničku Ži­vot je raz od sku­piny Aya. Po­po­čú­vajte aj vy.

Čo ťa štve na dneš­nom svete? Je niečo, čomu by si chcela po­môcť a tak vy­užiť svoj vplyv pre dobrú vec? 
Mrzí ma zlo, ne­ga­ti­vita, ne­praj­nosť a zá­visť všade na­okolo. In­ter­ne­tom sa ne­ga­ti­vitu po­da­rilo ší­riť oveľa rých­lej­šie. Stačí si ot­vo­riť ho­ci­jaký člá­nok na ho­ci­ja­kej stránke a máte o ná­ladu po­sta­rané. Ne­ro­zu­miem, od­kiaľ ide z ľudí tá zloba a je mi to veľmi ľúto. Hlavne mi príde úplne choré, ak ste v očiach iných za blázna vy len preto, že sa usmie­vate a máte dobrú ná­ladu. Ne­daj­bože si spie­vate alebo po­hm­ká­vate na ulici, to už ste ur­čite na dro­gách.

Nie­kedy som aj ja vážna len preto, aby som ne­bola od­su­dzo­vaná oko­lím a aby na mňa ne­po­ze­rali čudne. Svoju dobrú ná­ladu do­slova skrý­vam, nech mi ju ne­po­ka­zia… Mám preto aj na mo­jom ins­ta­grame na­pí­sané: So­me­ti­mes I pre­tend to be nor­mal, but it gets bo­ring so I go back to be­ing me. To ma štve, že aj spo­loč­nosť vás tlačí byť nud­ným a za­mra­če­ným = nor­mál­nym. To treba zme­niť.

Čo po­va­žu­ješ za svoju naj­väč­šiu vý­stred­nosť?

Moje sprá­va­nie pri ľu­ďoch, ktorí ma po­znajú.

Komentáre