Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Nová lí­nia najp­re­dá­va­nej­šej slo­ven­skej párty vodky ot­vára dvere do cel­kom no­vej di­men­zie. No­vinka ob­ľú­be­nej značky Ni­co­laus Vodka ťa po­zýva k no­vým zá­žit­kom a zá­bave s par­tiou ka­ma­rá­tov.

Všetko za­čína no­vým hu­dob­ným be­a­tom vy­tvo­re­ným z frek­ven­cií rast­lín. Ak si ho ešte ne­po­čula, sle­duj viac v no­vej kam­pani Ni­co­laus HER­BAL Vodky a bav sa prí­ro­dou.

Ochut­naj dú­šok čis­tej prí­rody v Ni­co­laus HER­BAL Vodke Baza&Mäta alebo Ni­co­laus HER­BAL Vodke Ho­rec, vďaka kto­rým sa ocit­neš vo svete no­vých, ne­poz­na­ných chutí.

V uni­kát­nej no­vinke a do­ko­na­lom mixe sa stretli jemná strieb­rom fil­tro­vaná vodka, prí­rodné by­linné arómy, kriš­tá­ľovo číra ta­transká voda a nižší ob­sah cukru.

„Zis­te­nie, že každá rast­lina vy­dáva frek­ven­ciu, ktorá sa na­chá­dza aj v hudbe, je fas­ci­nu­júce. Preto sme roz­vi­nuli myš­lienku, že čistá zá­bava je všade okolo nás, či v prí­rode alebo v ta­neč­nom klube. Ni­co­laus Vodka je hlavne o ne­oby­čaj­nej zá­bave s pria­teľmi, preto je pre nás pre­po­je­nie prí­rody, frek­ven­cie a hudby jas­nou kom­bi­ná­ciou,“ ho­vorí Mar­tin Mi­che­lík, brand ma­na­žér Ni­co­laus Vodky.

In­špi­ruj sa vi­deom pl­ným ta­jom­nosti, sve­tiel a zaži aj ty s par­tiou čistú zá­bavu na tých naj­ne­oča­ká­va­nej­ších mies­tach. Ori­gi­nálnu hudbu pre vodku s by­lin­kami vy­tvo­ril známy slo­ven­ský pro­du­cent Pe­ter Pann, ktorý si za­hral aj vo vi­deu.

Viac náj­deš iba na Fa­ce­bo­oku a Ins­ta­grame.

 

Tla­čová správa Ni­co­laus Vodka

Komentáre