Mnoho žien trá­pia rýchlo sa mas­tiace vlasy. Vplýva na ne nie­len ge­ne­tika, ale aj von­kaj­šie fak­tory. Tento prob­lém pri­náša so se­bou ča­sto­krát ne­prí­jemný po­cit v spo­loč­nosti, no všetko sa dá rie­šiť. Pre­čí­taj si 5 ti­pov, vďaka kto­rým mô­žeš tento prob­lém re­du­ko­vať.

1. Zmena stravy

Rov­nako ako pri pleti a zdraví, aj na vlasy pô­sobí strava. Vy­ne­chaj jedlá plné soli, cukru, či tu­kov. Zdravá a čerstvá strava sa od­razí na tvo­jom cel­ko­vom vý­zore. Vhodné sú po­tra­viny, ktoré ob­sa­hujú vi­ta­mín B a zi­nok. Ne­za­budni ani na kva­litný a poc­tivý pitný re­žim.

2. Umý­vaj ich me­nej často

Je to síce na nervy, ale aj keď si to mastné vlasy priam žia­dajú, časté umý­va­nie im prá­veže škodí. Je to lo­gické – čím čas­tej­šie ich bu­deš umý­vať, tým rých­lej­šie sa budú mas­tiť. Keď bu­deš po­stupne zni­žo­vať frek­ven­ciu umý­va­nia, po­ma­ličky sa bude ich stav zlep­šo­vať. Vlasy si stačí umý­vať 2x týž­denne. Ak máš mož­nosť, ne­umý­vaj si ich tak dlho, ako sa dá. Na­prí­klad, ak si na ma­ródke či trá­viš pre­dl­žený ví­kend doma.

3. Do­máce tipy

Na mastné vlasy exis­tujú aj bab­ské re­cepty, ktoré by mali po­môcť. Me­dzi ob­ľú­bené rady patrí na­prí­klad cit­ró­nová šťava. Stačí si pár kva­piek cit­rónu pri­dať k šam­pónu pri umý­vaní a po­riadne ma­sí­ro­vať. Dru­hým ti­pom je žĺt­ková maska – vy­mie­šané žĺtko na­niesť na vlhké vlasy, ne­chať pô­so­biť 15 mi­nút a zmyť vlaž­nou vo­dou.

4. Správne umý­va­nie

Ta­kýto typ vla­sov si vy­ža­duje špe­ciálnu sta­rost­li­vosť, a to najmä kva­litný vý­ber šam­pónu. Ten by ne­mal ob­sa­ho­vať si­li­kóny a pa­ra­bény. Naj­lep­šie sú tie na prí­rod­nej báze, najmä po­pu­lárny žih­ľa­vový, alebo s očis­ťu­jú­cim ílom. Šam­pón dô­kladne umy vlaž­nou vo­dou, roz­hodne nie tep­lou. Vy­ne­chať by si mala kon­di­ci­ó­ner, as­poň na za­čiatku očisty.

5. Su­chý šam­pón

Skvelý po­moc­ník z dro­gé­rie. Nie len, že vlasy zbaví nad­by­toč­ného mazu, ale dodá im aj ob­jem a pre­vo­nia ich. Ok­rem toho je zá­chran­com vždy, keď na umý­va­nie nie je čas.

Komentáre