Dnes sme pre teba vy­spo­ve­dali ta­len­to­vanú spe­váčku, ktorú isto po­znáš – Simu. V roz­ho­vore sa do­zvieš veľa zau­jí­ma­vých vecí, ako na­prí­klad kedy a ako prišla k hudbe, čo ju in­špi­ro­valo k jej al­bumu Fe­mina, čo plá­nuje do bu­dúcna, ale aj to, čoho sa naj­viac bojí! Ak si as­poň trošku zve­davá, ur­čite sc­rol­luj niž­šie a pre­čí­taj si celý roz­ho­vor! 🙂

Sima, si veľmi mladá a už máš roz­be­hnutú sľubnú ka­ri­éru. Pre­zraď nám, ako sa ti to po­da­rilo?
Za mo­jou dneš­nou ka­ri­é­rou sa skrýva už tak­mer 13 ro­kov práce. Už ako malá som bola veľmi cie­ľa­ve­domá. Ako 9 ročná som 5-6 ho­dín denne doma spie­vala, ne­skôr som sa pri­hlá­sila do zá­klad­nej ume­lec­kej školy, pí­sala som bás­ničky (ktoré sa ani ne­rý­mo­vali :D), no ešte stále ich mám nie­kde od­lo­žené.

Môj chtíč v hudbe niečo do­ká­zať bol tak silný, že som cho­dila po svete a do­slova hľa­dala svoje šťas­tie. Hľa­dala som cestu, možno nie hneď tú správnu, no hlavne, že som ne­stag­no­vala. Ta­lent od Boha má veľmi veľa ľudí. Pre mňa sku­toč­ným ta­len­tom je člo­vek, ktorý ho v sebe do­káže nie­lenže ob­ja­viť, ale HLAVNE ho ne­us­tále roz­ví­jať. Som toho ná­zoru, že úspešný člo­vek môže byť len ten, čo maká – a to do­slova…

 

Zvi­di­teľ­nila si sa vďaka pes­ničke „On je len ka­ma­rát“. Vznikla táto pes­nička na zá­klade tvo­jich osob­ných skú­se­nosti?
Ano…

Účin­ko­vala si pred pár rokmi aj v zná­mej spe­vác­kej show „Hlas čes­ko­slo­ven­ska“ a aj v pro­jekte Po­d­zem­gang. Máš po­cit, že ti po­mohli tieto prí­le­ži­tosti v tvo­jej ka­ri­ére?

Za­čala by som tým, že každá jedna skú­se­nosť stojí za to a sa­moz­rejme ma aj po­súva vpred a tou skú­se­nos­ťou bol ur­čite aj Hlas Čes­ko­slo­ven­ska. Čo sa týka Po­d­zem­gangu, som naj­viac vďačná Egovi za to, že vo mňa ve­ril a že mi dal šancu uká­zať, čo viem. Člo­vek by ne­mal ni­kdy za­bud­núť, kde sú jeho ko­rene – a tie moje sú ur­čite späté aj s týmto pro­jek­tom. Bol to ten zlom, kedy ma ľu­dia spoz­nali a zá­ro­veň sa z mo­jej pr­vej skladby stal hit. Pre mňa naj­väč­šia ži­votná prí­le­ži­tosť – takže som ju po­riadne ucho­pila a za­čala na sebe pra­co­vať ešte oveľa viac. Takže jed­no­značne.

 

Na You­tube máš dosť vzhliad­nutí, odo­be­ra­te­ľov a aj zau­jí­mavé vi­deo­k­lipy. Nás by, ale zau­jí­malo, akému štýlu sa ve­nu­ješ pri­oritne a prečo?
Sna­žím sa ne­ška­tuľ­ko­vať svoju tvorbu do ne­ja­kého žánru, ne­ob­me­dzo­vať sa… Po­čú­vam veľa od seba roz­lič­nej hudby od popu cez r’n’b, hip-hop, soul a vy­po­ču­jem si aj elek­tro­nickú a ta­nečnú hudbu. Všetko to sa­moz­rejme má ne­jaký vplyv na mňa, a tým pá­dom je to po­čuť aj v mo­jich sklad­bách.

Ako to fun­guje hu­dob­nej bran­dži v ta­komto mla­dom veku?
Vlastne ne­viem. Nie som najm­lad­šia, v ap­ríli bu­dem mať 22, takže to už mi ťahá na trid­siatku 😀

S úspe­chom pri­chá­dzajú aj hej­teri. Ako sa pa­su­ješ s nie vždy prí­jem­nou kri­ti­kou?
Kri­tika mi ne­vadí, ak je kon­štruk­tívna. Hejt be­riem ako kom­plex osoby, ktorá sa ma snaží za každú cenu ura­ziť. Možno to sú­visí ne­jak s det­stvom toho člo­veka, ktorý ho píše, možno má len zlý deň alebo je una­vený z práce… Nie­kto­rých si vy­chut­ná­vam tým spô­so­bom, že im od­pí­šem a za­ve­sím sc­re­ens­hot na svoju ins­tas­tory. Ak on má právo sa vy­jad­ro­vať k mo­jej osobe bez štipky re­špektu, ja mám právo brá­niť sa…

V kaž­dom prí­pade každý je­den (nie len môj) „hej­ter“ by si mal uve­do­miť fakt, že skrý­vať sa za frázu „Toto je môj ná­zor a ja ho mô­žem vy­jad­riť, kedy chcem a kde chcem…“ je podla mňa úplne scestné, pre­tože sa z toho dá usú­diť, čo je to za člo­veka a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie – ro­bím hudbu a ro­bím ju pre svo­jich fa­nú­ši­kov… Ja som sa ni­kdy ne­pý­tala cu­dzieho člo­veka, či sa mu moja tvorba páči…

Ču­píme jak čupky 🤘🏼😝 Co­píky od @sas­hen­ka­be­auty, Foto: @polly_thom

A post sha­red by SIMA (@si­mo­na­he­ge­rova) on

V de­cem­bri ti vy­šlo nové CD s náz­vom Fe­mina. Pre­zra­díš nám čo ťa in­špi­ro­valo k ta­ké­muto CD-čku?

My – ženy. Asi to znie moc vše­obecne, ale lep­šie sa to vy­sti­hnúť podľa mňa ani nedá. In­špi­ro­vali ma si­tu­ácie a prob­lémy, ktoré my baby často rie­šime, pred­sudky, ktoré majú voči nám nie len muži, ale ča­sto­krát bo­hu­žiaľ aj ženy. S od­stu­pom času som sa po­zrela na roz­chody, kvôli kto­rým som vy­pla­kala Zem­plín­sku ší­ravu a mala som po­cit, že by som sa mala po­de­liť o tú silu, ktorú som v sebe na­šla ja. Dnes sa te­ším, že môj al­bum po­máha mno­hým že­nám pre­ko­nať na­prí­klad roz­vod v man­žels­tve, roz­chod, či aký­koľ­vek pred­su­dok voči ich zo­vňajšku.

Už keď sme spo­me­nuli tvoje nové CD, treba spo­me­núť aj to, že k nemu práve pre­bieha Fe­mina TOUR. Po­vieš nám, ako také turné pre­bieha?

Stále samé diaľ­nice. 😀 Ale te­raz vážne – ja si svoje prvé turné naj­viac uží­vam. Som naj­viac vďačná za kaž­dého jed­ného fa­nú­šika, ktorý sa príde po­zrieť na show, pod­po­riť, za­ba­viť sa. Naj­viac sa te­ším, ak mi ma­ji­te­lia klu­bov ho­vo­ria slová ako: „Toľko žien po­kope sme v na­šom klube ešte ne­mali…“ – toto je to, čo ma na tom všet­kom naj­viac teší.

Mo­jím cie­ľom na tomto turné bolo, aby sa aj ženy prišli do klu­bov od­via­zať, za­ba­viť, vy­spie­vať, vy­ská­kať, vy­tan­co­vať… Kon­certy, ktoré sme odo­hrali k dneš­nému dňu do­padli do­konca nad moje oča­ká­va­nia 🙂 Ľu­dia si idú každý je­den text od za­čiatku až do konca, a to sú mo­menty, ktoré sú pre in­ter­preta jedny z najk­raj­ších…

Kde čer­páš in­špi­rá­ciu? Máš ne­jaké kon­krétne vzory? Ak áno aké?

Čo sa týka vzo­rov – pre mňa je to moc silné slovo. Chcieť byť presne taký ako nie­kto, zna­mená, nech­cieť pri­jať sa­mého seba. Takže by som zo­stala len pri in­špi­rá­cií, ktorú sa­moz­rejme vní­mam a pri­jí­mam zá­ro­veň vďaka hudbe… Me­dzi jednu z naj­zná­mej­ších in­špi­rá­cií patrí na­prí­klad aj Be­y­once.

🦁

A post sha­red by SIMA (@si­mo­na­he­ge­rova) on

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna? Plá­nu­ješ sa ve­no­vať len spie­va­niu alebo by si sa chcela po­su­núť aj nie­kam inam?

Ur­čite chcem ro­biť hudbu do­vtedy, do­kým ma bude na­pĺňať tak ako do­te­raz. To os­tatné
ne­chá­vam ply­núť…

Čo ty a láska? Si šťastne za­daná?

Už skoro 4 roky 🙂 moju druhú „po­lo­vičku“ tvorí môj ma­na­žér, pro­du­cent, skvelý kla­vi­rista
v jed­nom To­máš Gaj­lík.

Exis­tuje niečo alebo snáď nie­kto, kto ťa vie po­riadne vy­to­čiť?

Ne­o­hľa­du­plní šo­féri alebo cyk­listi, ktorí idú pred vami 10 km/h po strede jazd­ného pruhu a keď uvi­dia čer­venú, proste cez pre­chod prejdú na opačnú stranu a po­kra­čujú po chod­níku 😀 Alebo na­prí­klad ľu­dia ne­úc­tiví voči sta­rým ľu­dom, asi je toho cel­kom dosť… hehe

Trošku zmena 😜 S kým sa vi­dím na krste v Ba­by­lone?

A post sha­red by SIMA (@si­mo­na­he­ge­rova) on

Ktorý z tvo­jich son­gov ti naj­viac pri­rás­tol k srdcu? A prečo?

Hmm.. Toto je pre mňa v kaž­dom roz­ho­vore tá naj­ťaž­šia otázka… Keďže si texty pí­šem sama a som aj pri tvo­rení hudby, každá jedna moja skladba mi je blízka, pre­tože za­chy­táva si­tu­áciu, mo­ment alebo ľudí z môjho ži­vota…

Z čoho máš v ži­vote naj­väčší strach?

Jed­no­značne z pa­vú­kov.

Čo prvé ťa na­padne pri slove „od­zadu“?
www.od­zadu.sk

 

Ďa­ku­jem krásne za roz­ho­vor 🙂

Komentáre