Všetky chceme mať skvelú po­stavu. Ko­niec kon­cov, z kaž­dého smeru na nás vy­kúka ideál krás­nej po­stavy. Ale na to, aby si čosi schudla ne­pot­re­bu­ješ ne­vy­hnutne iba po­tiť krv vo fitku.

Aj na ma­lých ve­ciach zá­leží, a tak stačí, ak jemne zme­níš nie­ktoré ná­vyky alebo vy­skú­šaš pár tri­kov. Vďaka nim ti pôjde chud­nu­tie oveľa ľah­šie. A ktoré to sú?

Pi z vyš­ších po­há­rov

Naj­lep­šie je ne­piť žiadne sla­dené ná­poje, ale ak sa ne­vieš vzdať na­prí­klad džú­sov, na­lie­vaj si ich do vyš­ších po­há­rov. Štú­die do­ká­zali, že do vy­so­kých ovál­nych po­há­rov na­le­jeme o 20 – 30 % me­nej te­ku­tín ako do niž­ších. Lo­gicky, mys­líme si, že je na­liate už dosť, aj keď opak je prav­dou.

Jedz podľa času

Ak ne­máme na jedlo do­sta­tok času, jeme rýchlo a oveľa viac sa pre­je­dáme – mo­zog nemá čas uve­do­miť si, že je telo už plné. Ide­álne by si mala ve­no­vať kaž­dému jedlu 20 mi­nút. Jesť po­maly a jedlo si vy­chu­ná­vať.

Daj si ho­rúcu vaňu

Podľa štú­dií po­máha pri chud­nutí aj teplá voda. Jedna ho­dina ve­no­vaná tep­lému kú­peľu ťa nie­len zre­la­xuje, ale aj spáli 130 ka­ló­rií, čo sa rovná 30 mi­nú­to­vej chô­dzi.

Ovo­cie na očiach

Zdravé jedlo prog­ra­muje náš mo­zog k lep­šiemu stra­vo­va­niu. A to nie­len keď ho jeme, ale aj vi­díme. Ide o taký psy­cho­lo­gický ťah. Umiestni si na pra­covný stôl či ob­ra­zovku po­čí­tača ob­rá­zok ovo­cia či ze­le­niny, aby si tento druh stravy vní­mala po­zi­tívne aj mimo je­de­nia.

Seď na konci stola

Ak si ob­klo­pená veľa ľuďmi a na stole je množ­stvo jedla, mô­žeš mať ten­den­ciu pre­je­dať sa. Aj keď to znie smiešne, no pri se­dení nie­kde na konci stola sa ti bude chcieť me­nej na­ťa­ho­vať po jedlo. Pred­stav si takú ro­dinnú oslavu, no nie je to tak?

Krá­jaj jedlo na men­šie kúsky

Krá­ja­ním jedla na men­šie kúsky kla­meš mo­zog, aby si mys­lel, že na ta­nieri je viac jedla. Týmto spô­so­bom sa bu­deš cí­tiť sý­tej­šia skôr než sa za­čneš pre­je­dať. Platí to aj na malý prí­bor.

Por­ci­ova­nie

Sil­nou po­môc­kou je sle­do­va­nie jedla. Mu­síš si sle­do­vať to, čo ješ a koľko toho ješ. Po­čí­taj si ka­ló­rie, sle­duj si gra­máž, rob si por­cie presne podľa po­trieb. S týmto ti naj­lep­šie po­ra­dia od­bor­níci.

Cvi­če­nie

Zdra­vou sú­čas­ťou chud­nu­tia je aj po­hyb. Ne­mu­síš drieť každý deň vo fitku, stačí ak pri­dáš do svojho roz­vrhu as­poň 3x týž­denne druh cvi­če­nia, ktorý ti naj­viac vy­ho­vuje. Beh, kor­ču­ľo­va­nie alebo aj ľah­šie fitko ťa udr­žia vo forme.

Komentáre