„V dneš­nej dobe ľu­dia uzná­vajú len pe­niaze. Pe­niaze pre­padli ľud­ské srd­cia, city i mozgy, pre­nikli i do hĺbky ľud­ského po­hľadu. Pe­niaze a te­le­ví­zia sú dve matky sú­čas­nej spo­loč­nosti. Dia­lóg me­dzi ľuďmi tak­mer ne­exis­tuje. Dnešná doba ne­do­vo­ľuje sní­vať.“

„Pre lásku nie je dô­le­žité, aby sa k sebe ľu­dia ho­dili, ale aby boli spolu šťastní.“
„Ženy dnes hrajú všetky roly, len nie to, aby boli sku­toč­nými že­nami. Cen­trom ži­vota ženy má byť do­mov, tam je jej duša.“
„Ne­viem, či Boh stvo­ril ženu, ale ak áno, ve­del načo.“

flickr.com

„Som hrdá na vrásky. Oni sú ži­vot na mo­jej tvári.“
„Ča­som člo­vek ľu­tuje všetky hrie­chy, kto­rých sa do­pus­til a tiež tie, ktoré za­bu­dol spá­chať.“
„Láska je slepá. Man­žels­tvo je ten naj­lepší očný le­kár.“

flickr.com

„Lásku je možno v ži­vote udr­žo­vať len po­chyb­nos­ťami, nie však is­to­tou.“
„Lásku treba brať špor­tovo – po­tom bu­dete šťastní; ak ju be­riete za­mi­lo­vane, po­tom bu­dete celý ži­vot ne­šťastní.“

Komentáre