Chceš ísť na do­vo­lenku, no ne­mô­žeš si do­vo­liť le­tenku? Čo tak vy­skú­šať cestu vla­kom! Pri­ná­šame ti naj­lac­nej­šie európ­ske des­ti­ná­cie, ktoré sa oplatí nav­ští­viť. 

Vždy sa dá, keď sa chce. Rov­naké pra­vidlo platí aj pri ces­to­vaní. Tvoj vý­let ťa ne­musí vždy draho. Ak ne­máš  moc pe­ňazí, skús vy­ces­to­vať tento rok vla­kom. Od­po­rú­čame ti spo­loč­nosť In­ter­rail.eu, ktorá po­núka ces­tovné lís­tky za skvelé ceny. Vieš si zvo­liť celý plán cesty so za­stáv­kami aj bud­get, do kto­rého sa chceš zmes­tiť.

Nie­len pre­prava, ale aj uby­to­va­nie či jedlo, ťa vie vy­jsť o čosi lac­nej­šie.  Skús si po­zrieť stránku Airbnb alebo Hos­te­lworld. Náj­deš tam skvelé po­nuky na uby­to­va­nie. Po­kiaľ si po­tr­píš aj na ra­ňajky, ne­hľa­daj ho­tely, ale za­me­raj sa viac na B&B za­ria­de­nia. Ak rada ochut­ná­vaš miestne jedlá, od­po­rú­čame ti za­re­gis­tro­vať sa do ap­li­ká­cie Eat­with. Stačí si zvoli miesto, deň a ob­ja­via sa ti hos­ti­te­lia, ktorí ti radi pri­pra­via lo­kálne špe­cia­lity z ich do­mova.

So­fia, Bul­har­sko

Hlavné mesto Bul­har­ska myslí aj na náv­štev­ní­kom s níz­kym roz­poč­tom. Pre mi­lov­ní­kov his­tó­rie preto uro­bila do­stup­nými nád­herné chrámy, ako na­prí­klad ka­to­lícku ka­ted­rálu sv. Jo­zefa, So­fi­inu sy­na­gógu či Baya Bashi me­šitu. Od­dých­nuť si mô­žeš v nie­kto­rých ka­viarní, kde sú zá­kaz­ní­kom k dis­po­zí­cii knihy v bul­har­čine a an­glič­tine. Ka­viarne, kde pre­čí­ta­nie nič ne­stojí sú na­prí­klad Chi­tal­ny­ata,  Pe­roto Li­te­ra­ture Club, Orange Cafe-Bo­oks­tore.  Po­čas po­bytu v So­fii si ne­mu­síte ku­po­vať žiadnu fľašu s vo­dou. Hlavné mesto sa to­tiž roz­hodlo, že bude mys­lieť eko­lo­gicky, a smäd­ným tu­ris­tom po­núka mi­ne­rálnu vodu, ktorá je do­stupná oproti So­fij­skému mú­zeu.

zdroj: unsp­lash.com

Kra­kow, Poľ­sko

V Kra­kowe sa dá vi­dieť veľa vecí za­darmo, me­dzi ktoré patrí na­prí­klad aj Ba­zi­lika sv. Má­rie (St Mary´s Ba­si­lica Church). Je to je­den z naj­väč­ších a najk­raj­ších kos­to­lov v ce­lom Kra­kowe. Ďal­šou za­stáv­kou môže byť Schind­le­rova to­vá­reň (Schind­ler´s Fac­tory), ktorá je pa­miat­kou na Os­kara Schind­lera, ma­ji­teľa to­várne. Po­čas dru­hej sve­to­vej vojny sa mu po­da­rilo to­tiž za­chrá­niť viac ako 1 000 Ži­dov. Dnes sa z to­várne stalo mú­zeum, ktoré dý­cha his­tó­riou a sku­toč­nými prí­behmi. Ak máš chuť ob­ja­vo­vať krásne miesta aj mimo Kra­kowa, od­po­rú­čame po­ži­čať si bi­cy­kel a pre­viesť sa do ne­ďa­le­kej mes­tečka Wisla. Me­dzi tu­ris­tami je to veľmi po­pu­lárne miesto.

Bu­ku­rešť, Ru­mun­sko

Ak si mi­lov­níčka ume­nia a fo­to­gra­fie, po­tom si v Bu­ku­rešti ur­čite po­zri úžasnú graf­fi­to­vovú stenu Ga­ra­jul Cic­lop alebo Ná­rodné mú­zeum ume­nia (The Na­ti­onal Mu­seum of Art). Mnohé his­to­rické pa­miatky majú vstup zdarma, nav­ští­viť sa oplatí na­prí­klad  Stav­ro­pol­ský kos­tol ( Stav­ro­po­leos Church), Pa­mät­ník obetí ko­mu­nis­tic­kého re­žimu (The Me­mo­rial of the Vic­tims of Com­mu­nism and of the Re­sis­tance) alebo Za­mbacké mú­zeum (Za­mbac­cian Mu­seum). V Bu­ku­rešti je aj veľa nád­her­ných par­kov, kde sa dá prí­jemné od­dých­nuť. Naj­väčší z nich je He­ras­trau Park.

Be­leh­rad, Srb­sko

Ve­dela si, že Be­leh­rad je hlav­ným mes­tom ná­sten­ných ma­lieb a mú­zeí? Mô­žeš tu vi­dieť je­di­nečné a ne­zvy­čajné ná­stenné maľby za­hra­nič­ných a do­má­cich umel­cov. Naj­zná­mej­šia je „La Santa de Be­og­rad“, ktorá víta ces­tu­jú­cich pri vstupe do mesta. V meste je tiež veľa his­to­ric­kým pa­mia­tok, kde máš vstup zdarma. Ak ťa omr­zia rušné ulice, uchýľ sa do po­koj­nej ze­le­nej oázy Ada Ci­gan­lija. Je to jedno z na­job­ľú­be­nej­ších miest na re­kre­áciu, špor­tové ak­ti­vity a kú­pa­nie.

zdroj: unsp­lash.com

Komentáre