Hľa­dať si čas na cvi­če­nie ráno pred prá­cou, resp. ve­čer una­vená po práci, nie je to také ľahké, ako sa môže zdať.

Aj preto som čo­raz čas­tej­šie ko­ke­to­vala s myš­lien­kou cvi­če­nia v práci. Ko­le­go­via sú su­per a prob­lém by s tým ne­mali, trá­pila ma však iná vec – v práci spr­chu ne­máme a fun­go­vať po­lo­vicu dňa spo­tená, na to fakt ne­mám.

Po dvoch ro­koch hľa­da­nia ide­ál­neho rie­še­nia som si po­s­kla­dala túto ru­tinu, ktorú zvlád­nem za pár mi­nút po­čas obed­nej pauzy, pre­cvi­čím všetky par­tie a ne­spo­tím sa. Ne­pot­re­bu­jem na to ab­so­lútne žiadne vy­ba­ve­nie.

Spojme sa dámy a staňme sa naj­lep­šími ver­ziami sa­mých seba!

  • 15 dre­pov

    Basic_Office_Workout_1_Squat

Drepy sú kom­plexný cvik, to zna­mená že pri ňom na­po­jíš hneď nie­koľko hlav­ných sva­lo­vých sku­pín. A tvoj za­do­ček v „of­fice“ sukni bude na za­hryz­nu­tie.

  • 15 kli­kov

Basic_Office_Workout_2_Pushup

Kla­sické kliky sa po­sta­rajú o tvoje pr­sné svaly, ra­mená a tri­ceps. Hlavne ich rob poc­tivo, pod­vá­dzaš len sama seba. Ak ne­vlá­dzeš, za­čni s klikmi na ko­le­nách.

  • 60-se­kun­dový plank

Basic_Office_Workout_3_Plank

V tomto článku som plank ospe­vo­vala a nie ná­ho­dou. S týmto cvi­kom bu­deš mať bruško pevné ako skala. Pred­stav si, že tvoje telo je jedna dlhá rovná čiara a drž jednu mi­nútu. Ok­rem bruška pre­cvi­číš aj ruky a za­dok.

  • 15 doc­key kicks na každú nohu

Basic_Office_Workout_4_ButtBlaster

Tretí cvik na za­dok, tento špe­ciálne. Ko­le­go­via sa pri po­hľade na teba zbláz­nia, preto rad­šej cvič nie­kde sama. Ak ti to teda ne­vy­ho­vuje :). Kaž­dej nohe do­praj 15 opa­ko­vaní.

  • 3 x 20 bi­cycle bru­šá­kov

Basic_Office_Workout_5_Bicycle

Tento typ bru­šá­kov je po­va­žo­vaný za naj­lepší najmä preto, že ok­rem bruš­ného svals­tva pre­cvi­čuje aj šikmý sval.

  • 2 x 10 bur­pees

Basic_Office_Workout_6_Burpee

Za­bi­jak na ko­niec. Bur­pees je cvik, ktorý všetci ne­ná­vi­dia, no práve preto pri­náša naj­lep­šie vý­sledky. Správne pre­ve­de­nie ti pre­cvičí do­slova celé telo.

Komentáre