„Ces­to­va­nie je čin­nosť, kde sa člo­vek do­káže zá­ro­veň stra­tiť, ale aj nájsť.“

„Ces­to­va­nie ni­kdy nie je otáz­kou pe­ňazí, ale od­vahy.“  – Paulo Co­elho

Nie som si istá, ako presne by som mala za­čať tento člá­nok, ale už dl­h­šie sa sna­žím zhr­núť moje po­city, skú­se­nosti z mo­jich ciest zo sveta. Ja osobne ne­ces­tu­jem preto, aby som utiekla pred svo­jím ži­vo­tom, ale na­opak ces­tu­jem preto aby mi môj ži­vot ne­utie­kol! Ho­vorí sa, že na konci na­šej po­zem­skej cesty sa nám pre­mietne náš ži­vot a chcem, aby moje spo­mienky stáli zato! Nech­cem sa po­ze­rať na niečo čo by bolo plné pa­sív­neho pre­ží­va­nia a sĺz či plné žiaľu a ne­spo­koj­nosti.

Viete člo­vek je na­ozaj bo­jaz­livý tvor, ktorý po­tre­buje veľké na­kop­nu­tie, aby sa od­hod­lal  opus­tiť teplo do­mova čím mys­lím aj jeho tzv. kom­fortnú zónu. Tiež som pre­ží­vala rôzne po­city za­kaž­dým, keď som nie­kam išla, ale vždy to stálo za to a ne­sku­točne ma to po­su­nulo ako osobu sme­rom vpred.

Ni­kdy som sa ne­bála ísť do sveta alebo vy­ces­to­vať sama. Brala som to ako ob­rov­skú prí­le­ži­tosť na­učiť sa niečo nové, spoz­nať a hlavne vi­dieť ne­sku­točné vecí či ľudí, ktoré doma ne­mám šancu nájsť či vi­dieť. Ak sa sna­žíme sku­točne vy­jad­riť svoj ná­zor ne­mal by byť po­sta­vený ob­jek­tívne alebo na zá­klade toho čo tvr­dia mé­dia pre­tože vtedy je to ší­re­nie pro­pa­gandy! Osobne od­po­rú­čam ísť von ne­zá­leží kam, ale verte mi čím ďa­lej tým lep­šie. Mys­lím, že bu­dete prek­va­pený tým čo o sebe, či o svete zis­títe a možno sa aj za­mys­líte či na­ozaj viete všetko a či všetky tie in­for­má­cie, ktoré spra­co­váva vaša my­seľ za deň sú po­trebné?!

Jasné, že keď člo­vek ces­tuje vždy sú tam aj ná­strahy, ktoré sú predsa aj doma a keby sme sa mali denne stra­cho­vať, že sa nám niečo stane tak ni­kdy ne­bu­deme schopní rásť a ube­rať sa tým správ­nym sme­rom. Vždy, keď s nie­čím bo­ju­jem vo svo­jom ži­vote je­diný liek, ktorý exis­tuje pre mňa je sad­núť na vlak ne­vedno kam – len sa tak viesť. Skúste to! Je zau­jí­mavé aké typy ľudí sa vy­s­trie­dajú vo va­šom kupé.

Viete každý vnú­torne bo­ju­jeme  s nie­čím. Každí ve­dieme svoje vlastné boje ži­vo­tom, ktoré sú síce rôzne, ale všet­kých nás spá­jajú do­kopy. Aj keď sa zdá, že nie­kto žije bez­sta­rostný ži­vot – ne­treba dať na prvý do­jem!

„Každý je pút­nik a každý sa snaží nájsť seba sa­mého pro­stred­níc­tvom zna­mení,  ktoré sú všade len treba ot­vo­riť oči!“

Ces­to­va­ním zis­títe sku­točný po­hľad na kra­jiny, ktoré sú úplne inak pre­zen­to­vané na so­ciál­nych sie­ťach alebo v mé­diách. Veľká vý­hoda, ktorá má baví je, že sa zo­bu­dím v cu­dzom meste a ni­kto má tam ne­pozná! Mô­žem smelo krá­čať, ob­liecť si čo mi­lu­jem bez toho, aby som vzbu­dzo­vala po­hor­še­nie u oko­lo­idú­cich! Ces­to­va­nie je o veľ­kej od­vahe pre­tože ak sa člo­vek obáva no­vých vecí, ne­známa inak po­ve­dané od­mieta ochut­nať nové jedlo, ig­no­ruje zvyky či po­hľad na nové ná­bo­žen­stvá a nemá rád no­vých či iných ľudí tak naj­lep­šie bude ak na­ozaj ostane doma. Ak sa roz­hod­neš nav­ští­viť kra­jiny, ktoré sú bo­hat­šie pri­naj­men­šom sa na­učíš ako zlep­šiť úro­veň tvo­jej kra­jiny, ale ak sa vy­be­rieš do hor­šej kra­jiny uve­do­míš si, že v ži­vote by si ne­mal nič po­kla­dať za sa­moz­rej­mosť! Ži­vot je dar, ktorý máme šancu žiť podľa seba. A predsa aj ne­známa cesta môže byť cie­ľom. A aj tá naj­dl­h­šia cesta predsa za­čína pr­vým kro­kom.

Ale aj na­priek tomu, že mi­lu­jem ces­to­va­nie tak sa rada vra­ciam do­mov pre­tože predsa je to môj do­mov, kde vždy náj­dem ľudí , na kto­rých mi zá­leží, pria­teľ­stvá trva­júce vyše 10 ro­kov a miesta či ka­viarne, kde si spo­kojne sad­nem a na­pí­šem pár tep­lých myš­lie­nok. Úp­rimne si mys­lím, že ces­to­va­nie je ako kniha! Po­kiaľ ne­ces­tu­ješ stále čí­taš len prvú ka­pi­tolu.

„Ni­kto si sku­točne ne­uve­domí aké nád­herné je ces­to­va­nie, až kým ne­príde do­mov a ne­po­loží hlavu na svoj známy van­kúš“ – Lin Yutang

Proste:  Skú­maj! Sní­vaj! Ob­ja­vuj!

Komentáre