Zdra­vím Ťa chlapče,

hľa­dám slová, kto­rými by som naj­lep­šie vy­jad­ril to, čo chcem po­ve­dať. Hľa­dám od­po­vede na otázky, ktoré si kla­diem a ktoré sa ma ona denne pýta.

Vieš koľko ich je? Veľa. Nie­kedy mám po­cit akoby mala tri roky a chcela ve­dieť všetko : “ a prečo?“

Mys­lím, že sám si za­žil, aké to je, keď ona mi­luje.

Mi­lu­jem to, keď ma prek­vapí čo­ko­lá­dou s ná­pi­som: Ľú­bim Ťa!

Alebo keď si ide ro­biť kávu a spýta sa, či chcem tiež.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Mi­nule som sa jej opý­tal, o dru­hej ráno, či si dá niečo pod zub, lebo som mal na stole ko­láče a po­ve­dala nie. Keď som sa vrá­til mala líca ako skre­čok a usmiala sa so slo­vami : “ ne­stihla som do­jesť, ale chcela som ochut­nať“

Hráš tu hru, že ťa ne­zau­jíma, že si už za­bu­dol.

Toľko ne­pek­ných slov a klam­stiev si jej ad­re­so­val, dú­fam, že tie časy sú už za te­bou.

A aj keby nie sú je to v po­riadku, ona túto hru hrať ne­musí, ko­nečne po­tom všet­kom ťa už ne­spo­mína me­dzi re­čou.

I keď viem, že som ju mu­sel po­čú­vať, aby som po­cho­pil, prečo má strach, keď si pí­šem aj len s ko­le­gy­ňou z práce.

Po­ve­dala Váš ko­niec.

Žiari, keď si ide za snami.

Veď vieš, sám ti po­viem, že keby si jej na­pí­sal: Ahoj, čo máš nové?

Ona by ti o tom všet­kom veľmi rada po­ve­dala.

Po­ve­dala by ti o tom, aké su­per bolo po­tá­pať sa v mori a že vi­dela rôzne ko­raly.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Aký film sa oplatí po­zrieť, lebo sa pri ňom smiala akoby lepší film už ni­kdy v ži­vote ne­mala vi­dieť.

Ako spá­lila pa­la­cinky, lebo za­budla vy­ve­šať prádlo.

Je to blá­zen.

Ona.

No asi naj­viac by ti po­núkla mož­nosť na­hliad­nuť do jej sveta, raz a opäť znova. No ty už ne­máš zá­u­jem a keby aj máš, tak si to ne­priz­náš.

A ja ti ďa­ku­jem, že už ne­máš zá­u­jem, pre­tože si ju ne­chal do­spieť.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Je jej jedno či jej po­šleš sms k me­ni­nám alebo na­ro­de­ni­nám.

Pre­tože ja jej za­vo­lám na na­ro­de­niny.

Plány, ktoré máme ne­ru­ším.

Ne­há­dam sa s ňou a hlavne ne­žiar­lim.

Pravda je taká, že ona tu už ni­kdy ne­bude, tak pre teba ako ke­dysi, ni­kdy ne­bude ochotná toľko ris­ko­vať a obe­to­vať pre teba ako tvoja te­raj­šia.

No vieš, sta­čilo by jej na­pí­sať.

Ona by ti po­ve­dala všetko.

Ne­mu­sel by si si po­ze­rať jej so­ciálne siete.

Zis­to­vať.

Sta­čilo by jej na­pí­sať.

A vieš mne to ne­vadí, lebo ty si si vy­bral nie­koho pri kom si najš­tast­nejší člo­vek na Zemi.

A ak nie, tak možno sa mý­lim, len ne­hľa­daj ju a ne­zau­jí­maj sa o ňu, keď spí vedľa teba iná.

Ona na­ozaj nechce byť tá druhá.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Nechce byť tvoja ka­ma­rátka ak vie, že keď si zmys­líš, že tvoj vzťah za­škrípe ju od­strih­neš.

Alebo keď ti tvoja par­tnerka dá na vý­ber.

Buď si ju vy­ber alebo ju ne­chaj tak.

O toto ona ne­stojí.

Mal by si to po­cho­piť.

Jed­ného dňa ťa možno pre­stane zau­jí­mať a pre­stane ti niečo z Vás chý­bať.

I keď sú ženy, ktoré stret­neme len raz za ži­vot.

Ne­viem či je jed­nou z nich, no v mo­jich očiach je.

No dnes ten deň nie je.

Dú­fam, že tú ženu, kto­rou si mo­jej žene zlo­mil srdce na­dov­šetko mi­lu­ješ.

Ak to tak nie je, tak ma to mrzí, si oby­čajný zba­be­lec.

S lás­kou

Jej man­žel

Komentáre