Drahá moja, áno viem. Zaj­tra. 14 . feb­ruár.

Vždy som Va­len­tín vní­mala ako tupý svia­tok, plný gý­čo­vých sr­die­čok, plný čer­ve­nej farby (ktorú ne­zná­šam) a skvelo vy­ho­vu­júci mar­ke­tingu. Či už som bola za­daná, či ne­za­daná, ni­kdy som mu ne­pri­pi­so­vala ex­trémnu váhu. Tento deň nie je ni­čím vý­ni­močný ako tie os­tatné. To si pa­mä­taj i ty. Zaj­tra je deň, kedy mô­žeš opäť niečo nové skú­siť, za­žiť. Je to deň, kedy ne­mu­síš strá­viť ve­čer so sl­zami v očiach pri ro­man­tic­kej ko­mé­dií. Je to deň, ktorý je len tvoj. Uži si ho. Po­teš nie­koho, po­zvi vzácnu osobu v tvo­jom ži­vote do re­štau­rá­cie, choď si za­be­hať, či za­cvi­čiť, ces­tuj, štu­duj, zájdi na dobrý drink, smej sa a buď úp­rimne šťastná!

Za­ľúb sa do seba. Znova. Ne­se­bec­kou lás­kou. Kedy na­po­sledy si žila s lás­kou v srdci ku sa­mej sebe? Tie ne­us­tále vý­čitky v hlave, ho­diny strá­vené pre­mýš­ľa­ním čo zlé si uro­bila ti ne­po­môžu. Ani dnes, ani zaj­tra. Ni­kdy. Je čas mi­lo­vať samú seba. Pre­tože je­dine vtedy mô­žeš mi­lo­vať nie­koho iného, ak bu­deš mi­lo­vať seba.

zdroj: http://www.go­dand­man.com/

Byť ne­za­daná ne­zna­mená byť ne­mi­lo­vaná, ne­pekná a smutná. Byť ne­za­daná zna­mená žiť svoj ži­vot a ne­priamo sa pri­pra­vo­vať na ži­vot po boku nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať, ctiť a chrá­niť. Byť ne­za­daná zna­mená mod­liť sa vo vnútri za bu­dú­ceho par­tnera a do bu­dúcna byť skve­lou že­nou, pre­tože ako ne­za­daná a sa­mos­tatná žena na­be­ráš každý deň nové skú­se­nosti, ktoré ťa vy­for­mujú ako úžasnú osob­nosť. Ni­kdy pro­sím ne­buď smutná, ak si mys­líš, že si sama alebo opus­tená. Máš okolo seba skve­lých ľudí, ktorí ťa mi­lujú, ktorí ťa pod­po­rujú a sú tu pre teba.

Vy­uži tento deň mi­lo­va­ním sa­mej seba a mi­lo­va­ním dru­hých. Či už ma­lou po­zor­nos­ťou, či už sa chceš nie­komu po­ďa­ko­vať. Urob to. Mi­luj. Zaj­tra je deň za­ľú­be­ných a ty si za­ľú­bená. Is­tým nor­mál­nym spô­so­bom do seba, do svojho ži­vota i do iných. Mi­lu­ješ svoj ži­vot a si doňho za­ľú­bená! 

Drahá, pro­sím. Zaj­tra žiadne opuš­táky, zlá ná­lada, se­ba­ľú­tosť a smú­tok. Zaj­tra je nový deň, nová šanca. Opäť raz mô­žeš niečo do­ká­zať, niečo nové za­žiť. Ne­do­voľ, aby bolo tvoje srdce za­tr­pk­nuté. Ne­do­voľ, aby si si sta­vala okolo seba múry a pá­lila mosty tým, ktorí chcú pri­niesť do tvojho ži­vota niečo nové a pekné.

Mi­luj lásku. Osla­vuj ju. Raz príde. A bude to ne­za­bud­nu­teľné! 

🙏 #ci­tat #na­dnes

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

 

Komentáre