Váha by ne­mala byť tvoj ka­ma­rátka, pre­tože ti vô­bec ne­po­vie pravdu. No asi ako každá žena, tak aj ty by si rada ne­jaké to kilo na­vyše zho­dila. 

Ako však schud­núť bez toho, aby si sa trá­pila vo fitku? Stačí ak sa za­me­riaš na tieto ma­lič­kosti, ktoré ti po­môžu zho­diť úplne „bez­bo­lestne“.

Sla­dené li­mo­nády vy­meň za ich bez­ka­lo­rické náh­rady

Li­mo­nády v ba­roch alebo ka­viar­ňach väč­ši­nou ob­sa­hujú trs­ti­nový cu­kor alebo sú osla­dené me­dom. V lete si zvyk­nutá toho vy­piť viac, pre­tože smäd po­ci­ťu­ješ čas­tej­šie. To je možno dô­vod, prečo si pri­brala niečo, vďaka čomu sa ne­cí­tiš dobre. Skús ná­poje vy­me­niť za ich su­gar free ver­ziu alebo daj šancu oby­čaj­nej vode s cit­ró­nom.

zdroj: unsp­lash.com

 

Snaž sa byť čo naj­viac mimo miesta, kde máš všetky svoje slad­kosti

Pre­tože ak máš niečo sladké pri sebe, ne­us­tále ťa to núti ochut­ná­vať. Keď to však ne­máš na očiach, nič ne­ochut­náš a ani ti to ne­na­padne zjesť. V ta­komto krás­nom po­časí sa teda zdr­žuj viac vonku ako doma a po­môže ti to.

Viac ka­lo­rické jedlá na­hraď nie­čím ľah­ším

Všetko sa dá zdrav­šie na­hra­diť a pri­tom si ešte aj po­chut­nať. Skús si uro­biť hra­nolky v trúbe, na­miesto vy­smá­ža­nia. Na­miesto ma­jo­nézy do ša­látu skús uro­biť vlastný dre­sing z bie­leho jo­gurtu a ko­re­nín. Ak sa ne­vieš vzdať čo­ko­lády, na­hraď ju hor­kou, ktorá bude mať okolo 70-80 % ka­kaa. Zješ jej me­nej a za­že­nie ti chuť na ďal­šiu slad­kosť.

zdroj: unsp­lash.com

Ak ťa baví cvi­čiť, no v tomto teple sa ti moc nechce, choď hneď ráno a za­vo­laj si aj ka­ma­rátku

To, že si pri­brala pár kíl na­vyše môže byť aj z toho, že tvoje náv­števy fitka boli v po­sled­nom čase dosť za­ned­bá­vané. Ani mne sa nechce na­má­hať v tom teple, no pri­nú­tim sa as­poň ráno. Vy­skú­šaj to aj ty – ráno nie je tak veľa stup­ňov, tvoj mo­zog ledva „chápe“ čo to ro­bíš a roz­hý­beš sa na celý deň.

Do­dr­žuj po­hyb a as­poň raz do dňa sa vy­ber na dlhú pre­chádzku

Naj­lepší po­hyb, ak ťa ne­baví cvi­čiť, je chô­dza a pre­chádzky. Tým, že sa vy­be­rieš na dl­h­šiu pre­chádzku, ktorá ti za­be­rie mi­ni­málne ho­dinu, uro­bíš dobre pre seba a svoje telo. Bolo stvo­rené na po­hyb, tak prečo by si sa ne­mala hý­bať? Urob každý deň as­poň 10 000 kro­kov a uvi­díš, kilá pôjde po­stupne dole.

Komentáre