Opti­miz­mus zna­mená hľa­dať vo všet­kom po­zi­tívny zmy­sel. Za­kladá sa na viere v lep­šiu bu­dúc­nosť a ví­ťazs­tva dobra nad zlom. A práve vtedy sa za­čnú diať zá­zraky. Ve­rím, že ťa tieto ci­táty po­vzbu­dia a pri­nesú ti opti­miz­mus a úsmev na tvár, keď ich bu­deš čí­tať.

Ak po­cho­píš lek­cie ži­vota, bude sa ti da­riť. Ak nie, ži­vot sa bude ďa­lej s te­bou po­hrá­vať. – Ro­bert Ki­y­o­saki

Naj­dô­le­ži­tej­šie v ži­vote je ni­kdy sa ne­vzdá­vať svo­jich snov. Sú mo­ti­vá­ciou, sú in­špi­rá­ciou, sú tým, čo na­plní tvoj ži­vot. – Jana Pron­ská

Zá­zraky sa dejú ne­pres­tajne. To len ľu­dia si ich ne­do­kážu všim­núť. – Lorna Byr­ne­ová

Každý ži­vot má svoju veľ­kosť. – Ma­xim Gor­kij

Ve­rím v dobré konce. Aj keby tie dobré konce mali prísť v bu­dú­com ži­vote. – Gab­riela Fu­tová

Pre­be­rajme z mi­nu­losti oheň, nie po­pol. – An­dré Mau­rois

Krátky ži­vot je do­sta­točne dlhý na dobrý a čestný ži­vot. – Ci­cero

Všetko, čo vra­víš, vra­víš o sebe. Najmä keď roz­prá­vaš o iných. – Vic­tor Hugo

Ta­lent je od­vaha za­čí­nať stále znovu. – Art­hur Ho­neg­ger

V sku­toč­nosti nie sú dô­le­žité pre­kážky. Ráta sa to, že člo­vek ďa­lej kráča, ide vpred. To je ži­vot. Ísť vpred na­priek všet­kému.“ – Ad­riana Sk­le­na­ři­ková

Po­vaha člo­veka je jeho osu­dom. – So­fo­kles

Po­chyb­nosti sú sú­čas­ťou ži­vota. Nú­tia nás za­mýš­ľať sa nad tým, čo ro­bíme, kam sme­ru­jeme, či uva­žu­jeme a ko­náme správne…jed­no­du­cho nás nú­tia byť lep­šími. – Táňa Ke­le­ová-Va­sil­ková

Čo­koľ­vek ro­bíš, rob s váš­ňou a s dis­cip­lí­nou. A ne­za­budni byť pri tom lás­kavý k ľu­ďom na­okolo. – Ta­mara Ši­mon­čí­ková-He­ri­ba­nová

Ne­zá­viď ni­komu, do­praj všet­kým, za­vďa­čuj sa, kde len mô­žeš. A za­pá­čiš sa všet­kým dob­rým ľu­ďom. – Ján Amos Ko­men­ský

Komentáre