Opäť sa blíži na­job­ľú­be­nej­šia časť kaž­dého roka. Leto. Voda, slnko, pláže, práz­dniny, do­vo­lenky a… fes­ti­valy. Keď už sa roz­hod­neš ne­jaký z po­nuky nav­ští­viť,  zrazu sa za­mys­líš, že stan máš, spo­loč­nosť tiež, no naj­väč­ším prob­lé­mom kaž­dej ženy je dobre známy čas strá­vený pred skri­ňou pri vý­bere out­fitu. Ak pat­ríš do tejto sku­piny žien, tento člá­nok je ako stvo­rený pre teba.

Žánre fes­ti­va­lov sú od­lišné a s nimi aj out­fity, ktoré zvo­líš na daný fes­ti­val. V na­sle­du­jú­cich riad­koch náj­deš in­špi­rá­ciu na roc­kový fes­ti­val.

Na roc­kový fes­ti­val ne­mu­síš mať ob­le­čené len čierne, či ko­žené veci. A že tvoj out­fit ne­mu­sia spre­vá­dzať ani že­lezné ostne. Preto ti Od­zadu pri­náša in­špi­rá­ciu v po­dobe de­sia­tich out­fi­tov, ktoré ti budú per­fektne se­dieť na fes­ti­vale Top­Fest.

Tento rok ťa fes­ti­val pri­víta na Ze­le­nej vode a ver mi, bude tam po­riadne ve­selo.  Za­bá­vať ťa budú ka­pely ako Cla­wfin­gers, Iné Kafe, Hor­kýže slíže a ne­bude chý­bať ani fes­ti­va­lová stá­lica Ka­bát. Fes­ti­val je známy dob­rou at­mo­sfé­rou, line-upom na­bi­tým tými naj­lep­šími na scéne, ne­za­bud­nu­teľ­nými zá­žit­kami a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pri­ví­taš s ním to na­job­ľú­be­nej­šie ob­do­bie v roku, leto.

Tak čo? Vy­brala by si si je­den z týchto out­fi­tov na ot­vo­re­nie toh­to­roč­nej fes­ti­va­lo­vej se­zóny, ktorú ako každý rok od­štar­tuje fes­ti­val Top­Fest?

Komentáre