Žena na úrovni, no predsa so zlo­me­ným srd­com.

Žena s hod­no­tou, no predsa s ra­nou na duši.

Žena, ktorá si za­slúži naj­viac, no predsa do­stala málo.

Žena, s kto­rou sa ne­zah­ráva, no predsa si z nej ži­vot spra­vil dobrý deň.

Za­mi­lo­vaná, bláz­nivá, obe­tavá, dob­ro­sr­dečná ta­káto je. Vždy dáva viac ako be­rie, preto si za­slúži ma­xi­mum. Dala lásku, dala ver­nosť, dala samú seba, ale nič ne­dos­tala späť ok­rem zlo­me­ného srdca. Prečo bol krutý? Prečo ne­bol ur­čený pre ňu? Prečo nie je on ten pravý? To ne­tuší, ale vie jedno. Je silná. Sil­nej­šia než kto­koľ­vek. Opráši sa, na­be­rie novú silu a hrdo pôjde do­predu lebo je žena. Silná žena. Hod­notná. Ne­pot­re­buje mať pri sebe muža, aby z nej bola krá­ľovná. Ona ňou je už dávno, už len pre dob­rotu jej srdca. Je­diné, čo je smutné na to ce­lom je to, že on stra­til ho­tový, aby zbie­ral lacný to­var. Čo ona stra­tila? Nič! Bola len zba­vená ne­pot­reb­ného kusu, ktorý by ju ni­kdy ne­oce­nil.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Má svoju hod­notu a vie o nej. 

To je dô­vod, prečo ne­bude ča­kať na so­mára ako bol on, tak­tiež sa ne­bude do­pro­so­vať ni­komu, pre­tože je žena.

Žena, ktorá má úro­veň.

Komentáre