Ml­ča­nie síce ne­musí mať hlas, ale ho­vorí toho veľa. Vo väč­šine prí­pa­dov je ti­cho zvy­čajne za­čia­tok konca. Zna­mená to, že sa niečo zme­nilo alebo niečo nie je v po­riadku. To, čo som sa na­učila je, že ak na­stane ti­cho me­dzi dvomi ľuďmi, ktorí sa zvykli roz­prá­vať pra­vi­delne, ne­exis­tuje veľa mož­ností, ako zme­niť tento sce­nár.

Ml­ča­nie zna­mená, že tá osoba už s te­bou nechce ho­vo­riť tak, ako zvykla. Nemá nut­ka­nie s te­bou zdie­ľať svoje prí­behy, alebo sa ťa opý­tať na tie tvoje. Ne­cí­tia nad­še­nie z toho, že s te­bou budú ho­vo­riť. Na­miesto toho sa vzdali, od­vrá­tili a roz­hodli sa ne­po­ve­dať nič, na­miesto toho, aby ti po­ve­dali. ako sa sku­točne cí­tia.

Ti­cho zna­mená, že tá osoba by rad­šej ho­vo­rila s inými ľuďmi. Nie­kto iný do­káže za­pl­niť ten pries­tor, ktorý vám chýba. Roz­ho­vory sú lep­šie s nie­kým iným.

Rad­šej by in­ves­to­vali svoj čas a ener­giu do nie­koho iného, pre­tože toto spo­je­nie s te­bou nie je rov­naké. Stra­tilo svoju pod­statu alebo vá­šeň a ti­cho sa stalo ľah­kou ces­tou von.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ti­cho zna­mená, že tá osoba si nie­čím pre­chá­dza a roz­hodla sa byť rad­šej sama. Roz­hodla sa, že chce tr­pieť sama. To zna­mená, že si vy­brala osa­me­losť nad nie­kým iným.

Ml­ča­nie môže zna­me­nať toľko rôz­nych vecí, ale na konci dňa to zna­mená, že ko­mu­ni­ká­cia už ne­bude rov­naká. Slová budú na­hra­dené ti­chom. Vá­šeň bude na­hra­dená ľa­hos­taj­nos­ťou a veci sa za­čnú zo­stu­po­vať.

A nie je tvo­jou úlo­hou zis­tiť, čo sa deje, alebo to ti­cho pre­lo­miť, či sa po­kú­siť vrá­tiť starú ko­mu­ni­ká­ciu. Nie je tvo­jou úlo­hou po­kra­čo­vať v ana­lýze toho, čo sa stalo zle, čo si mohla uro­biť lep­šie alebo čo si mala po­ve­dať.

A je to tvoja chyba. Ak si člo­vek zvolí ti­cho, zna­mená to, že si myslí, že si ti­cho za­slú­žiš. A za­slú­žiš si viac ako ti­cho. Za­slú­žiš si vy­svet­le­nie. Za­slú­žiš si slová. Za­slú­žiš si ľudí, ktorí v ži­vote ne­nájdu len tak dô­vod na to, aby s te­bou pre­stali ho­vo­riť.

Ml­ča­nie je zvy­čajne za­čiat­kom konca, ale dob­rou sprá­vou je, že ko­niec je za­čia­tok nie­čoho no­vého. Ne­chaj svoje slová pre tých, ktorí ich oce­nia.

Komentáre