Špa­niel­ska me­gaz­načka Zara pred­ne­dáv­nom zve­rej­nila svoju je­sennú ko­lek­ciu a my sa tak už te­raz máme na čo te­šiť. V re­klam­nom spote a na fo­to­gra­fiách sa ob­ja­vuje snová kra­jina, les, kone a voda. Vďaka kús­kom, ktoré značka pred­sta­vuje,ti ne­bude va­diť chlad­nej­šie po­ča­sie a dl­h­šie ve­čery. Sú za­me­rané na bo­hém­sky štýl. Ne­chý­bajú flo­rálne ma­xi­šaty, ale na­prí­klad aj ká­ro­vané a jed­no­fa­rebné zvr­ch­níky. Moja ob­ľú­bená je ko­žená bunda s ko­žu­ši­no­vým go­lie­rom. Na de­cem­brové ob­do­bie osláv a ve­čier­kov sú ur­čené flit­rové šaty na ra­mienka alebo sa­me­tové, tma­vo­bor­dové šaty s dl­hým ru­ká­vom.

Za pod­ma­ni­vými fot­kami je ta­lent fo­to­grafa Ma­ria Sor­ren­tiho a šty­lis­tky Fran­cescy Burns. Na zá­be­roch sú mo­delky s roz­pus­te­nými vlasmi v škan­di­náv­sky pô­so­bia­cej kra­jine za­lia­tej sln­kom, kto­rého lúče už neh­rejú tak, ako v lete.  V noci sa oko­lie mení na za­kliaty les a stáva sa mies­tom na oslavu a ta­nec. Na od­zadu.sk si mô­žeš vy­chut­nať zá­bery plné me­lan­chó­lie:

12

11

08

05

04

10

09 01
foto: zara.com

Komentáre