Trápi ťa však? Tvoja mi­nu­losť.

Pre­na­sle­duje ťa na kaž­dom kroku tvo­jej prí­tom­nosti, stále ju máš pred očami. Av­šak mu­síš za­bud­núť. Za­bud­núť na všetko čo sa stalo, čo si uro­bila alebo ne­uro­bila. Je to tvoja mi­nu­losť a už ju ne­zme­níš, tak ju ne­chaj od­ísť. Pre­staň sa utá­pať vo svo­jej mi­nu­losti a hra­bať sa vo vzťa­hoch ktoré sú už dávno uzav­reté.

Mys­líš že den­no­den­ným vra­ca­ním sa do svo­jej mi­nu­losti niečo zme­níš ?

Je na­čase aby si s tým skon­čila. Áno TY!

Ty si je­di­nečná a úžasná žena. Žena, ktorá je won­der­wo­man každý deň.

Ot­vor oči a po­zri sa pred seba, na ten krásny svet ktorý čaká práve na teba s ot­vo­re­nou ná­ru­čou. Ty si tá úžasná a fa­mózna žena, ktorá do­káže všetko čo bude chcieť, len mu­síš ve­riť.

Ve­ríš mi ? Ak nie tak keď do­čí­taš tento člá­nok tak sa po­stav pred zrkadlo a po­vedz si ja na to mám, ja to dám ! Môj sen je moja sila a ja to do­ká­žem ! Po­vedz si to 10- krát a tvoj mo­men­tálny stav sa zmení, ak máš tú mož­nosť tak si to aj za­krič. Ako sa te­raz cí­tiš ?

Vieš kde sú tvoje sny, tvoje túžby ? V tvo­jej prí­tom­nosti a v tvo­jej bu­dúc­nosti. Ne­za­ha­dzuj svoje sny len preto že ti nie­kto po­vie že na to ne­máš. Pre­tože ty na to máš !

Vezmi si pa­pier a pero a spíš si svoje sny a pra­cuj na nich.

Ne­chaj ju isť, tvoju mi­nu­losť, oslo­boď sa od nej a zrazu si uve­do­míš že všetko bude jed­no­duch­šie a tvoj ži­vot sa na­plní od­hod­la­ním zme­niť svoju bu­dúc­nosť už v prí­tom­nosti.

Vstaň, na­dýchni sa a po­veď si som úžasná, áno JA a do­ká­žem všetko čo bu­dem chcieť !

Tak vstaň a za­žiar ! Ne­za­bú­daj že TY si tá úžasná žena !

Komentáre