Hej ty, áno ty, tá ne­ná­padná osôbka žmú­riaca do ob­ra­zovky! Usmej sa! Ukáž zuby a roz­žiar svoju tvár! Pre­tože na ra­dosť, ne­treba dô­vod. Chá­pem, nie každý deň je ne­deľa a možno ani dnes ne­bol je­den z tých dní, ktoré si za­pa­mä­táš ako jedny z naj­lep­ších.

Ani ne­mu­sel, možno je len ška­redý pon­de­lok a ty sa pre­má­haš ako pre­žiť zvy­šok týždňa. A možno je fakt na­ozaj na nič uto­rok, prší a teba opus­til fra­jer. Ale to ne­vadí.

Všetko sa dá zvlád­nuť, pre­tože ty si stroj­com svojho osudu. Ty roz­ho­du­ješ o tom, či práve dnes od­me­níš nie­koho svo­jim úsme­vom. A možno ten nie­kto ne­čaká na nič iné len na tvoj úsmev. Ľu­dia v nie­čom nie sú až tak kom­pli­ko­vaní ako si mys­líme, v nie­čom sú úplne jed­no­du­chý. Ale mô­žem ti ga­ran­to­vať, že pre nie­koho môže byť tvoj úsmev uka­zo­va­te­ľom aj v tej naj­hus­tej­šej hmle. Pre­tože si ešte sil­nej­šia ako si sama mys­líš, lebo sa usmie­vaš aj keď na to ne­máš dô­vod a naj­rad­šej by si pla­kala. Lebo si sa roz­hodla byť šťast­nou a bo­jo­vať so všet­kým čo príde.

Si jedna z mála, ktorá sa ne­bojí s osu­dom po­biť a ešte sa naňho aj usmiať. Pro­sím zo­staň tou usmia­tou, šťast­nou diev­či­nou z kto­rej si toľkí berú prí­klad. Lebo svet patrí tým, ktorí sa z neho ne­rozp­lačú.

Ži­ješ len raz a preto si ne­ne­chaj ujsť je­di­nečnú hru s náz­vom Ži­vot. Ži, rob čo chceš, ho­vor čo si mys­líš a hlavne rob to, čo ťa robí šťast­nou. Ni­kto ti nedá to čo, ty sama. A preto sa smej, smej sa hlavne vtedy, keď si budú mys­lieť, že už ne­vlá­dzeš. Veď ty predsa nie si žiadna pa­davka, zvlád­neš viac ako si mys­líš a viac ako od teba ča­kajú druhí. Si je­di­nečná by­tosť s úsme­vom od ucha k uchu. A to si pro­sím ťa ne­ne­chaj zo­brať ni­kým tú diev­čen­skú po­ja­še­nosť a ľah­kosť, lebo také ženy ako ty, ťa­hajú svet do­predu. Ne­ro­bíš to pre neho, pre ňu alebo pre všet­kých, ro­bíš to len pre seba. Ty si tá, ktorá si dá všetko, ne­mu­síš vy­čká­vať na nič. Deň má 24 ho­dín a ty máš vo svo­jich ru­kách každú se­kundu, aby si z oby­čaj­ného mo­mentu uro­bila ne­za­bud­nu­teľný.  Hej ty! Roz­hodni sa byť šťast­nou a daj šancu kaž­dému no­vému ránu.

Komentáre