Každý by chcel do­ko­nalú lásku, ktorá je úp­rimná, pravá a ne­po­rov­náva.

Je to ten druh lásky a vzťahu, ktorý je bez­pod­mie­nečný, ktorý ne­kla­die žiadne pod­mienky a mi­luje na 100 %. Je to ten vzťah, ktorý vi­díme len má­lo­kedy. Vzťah, kde sú dvaja par­tneri rov­no­cenní, vy­sky­tujú sa tam aj hádky, ale s lás­ka­vos­ťou sa dajú vy­rie­šiť. Je to ten vzťah, ktorý ak náj­deme, vy­drží nám navždy a bu­dúc­nosť bude krásna.

Dnes ti pri­ná­šam ná­pady na to, ako ta­kúto bez­pod­mie­nečnú lásku uká­zať. Možno svojmu pria­te­ľovi, aby ve­del ako ho mi­lu­ješ. Možno ro­dine, pre­tože tá tu bude s te­bou na­ozaj stále. A možno ka­ma­rá­tom, pre­tože sú pri tebe vždy – v dob­rom aj v zlom.

  1. Za­vo­laj nie­komu, koho máš rada, daj mu ve­dieť, že na neho mys­líš a po­vedz mu, prečo si ho ce­níš. Aby sa na chvíľu cí­til dobre a mal prí­jemný deň.
  2. Maj tr­pez­li­vosť. Na­miesto toho, aby si dnes nie­koho kar­hala a há­dala sa s ním, ukáž mu, aká vieš byť kom­pro­misná a že lás­kou všetko vy­rie­šite.
  3. Po­vedz nie­komu pravdu, pre­tože ju po­tre­buje po­čuť. Lebo aj o tom je bez­pod­mie­nečná láska. O tom, že nie­komu po­vieš úp­rimnú pravdu na­miesto krás­neho klam­stva, ktoré by sa aj tak ne­skôr od­ha­lilo.
  4. Na­píš hl­boký list pria­te­ľovi. Na­píš mu, ako ťa jeho láska za­siahla priamo do srdca a ako ti pekne zme­nil ži­vot na opti­mis­tický.
  5. Vy­jdi z kom­fort­nej zóny a po­roz­prá­vaj sa s nie­kým, koho moc ne­mu­síš. Ni­kdy ne­vieš, v akej si­tu­ácii sa na­chá­dza a možno mu to po­môže.
  6. Ukáž bez­pod­mie­nečnú lásku aj pla­néte, na kto­rej ži­ješ. Šetri ob­čas vodu, skús ob­me­dziť plasty a po­u­ží­vať viac eko­lo­gické veci. Naša Zem si to za­slúži, je to to­tiž je­diná pla­néta, na kto­rej je čo­ko­láda. 🙂
  7. Ukáž aj svojmu zvie­ratku ako ho mi­lu­ješ. Zo­ber ho na ex­tra dlhú pre­chádzku a kúp mu kva­litnú stravu. A ak ne­máš do­máce zvie­ratko, po­sta­raj sa o inú „dušu“.
  8. Nájdi dob­ro­voľnú ak­ciu a staň sa dob­ro­voľ­ní­kom. Ob­čas po­cit, že ro­bíš niečo ne­zištne pre dru­hých ťa na­plní viac ako pe­niaze, ktoré si by za to zís­kala.
  9. Urob niečo zvláštne pre svoju ro­dinu a sú­ro­den­cov. Uvar ve­čeru na­miesto tvo­jej mamy, oper ob­le­če­nie ot­covi, po­up­ra­tuj ses­tre izbu. Urob ho­cičo, čo si mys­líš, že by ich po­te­šilo.
  10. Pusti z mysle veci, ktoré tvoje srdce len za­ťa­žujú. Ne­ne­chaj na seba pú­tať ne­ga­tívnu ener­giu. Za­me­raj sa na lásku.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre