Môj naj­dl­hší plank trval tri mi­núty. Pre nie­koho možno úbohé, pre mňa naj­dl­h­šie tri mi­núty v ži­vote. Ako sa ho­vorí, ak si mys­líš, že mi­núta je málo, ešte si ne­skú­šala plank.

Tri mi­núty boli pop­ravde môj cieľ. Tri mi­núty sú to­tiž podľa Billa Hart­mana zá­klad a ak nie si schopná udr­žať sa tento ča­sový úsek, ne­mala by si ro­biť ni­jaké iné cvi­če­nia na bru­cho. Teda tvr­dil tento pán, ktorý zo svo­jej te­órie ne­skôr ustú­pil. Tri mi­núty je vraj prí­liš veľa a ne­mala by si taký dlhý plank prak­ti­zo­vať prí­liš často.

sub­let­te­ti­mes.com

A tak prišla otázka..koľko teda?

Je­den z na­juz­ná­va­nej­ších sve­to­vých kou­čov, Dan John, s od­po­ve­ďou ne­vá­hal: ma­xi­mom sú presne dve mi­núty. Prečo nie viac? Pre­tože ďal­šie se­kundy ti už nič po­zi­tívne ne­pri­nesú. Je to fajn cvik, ale stále je to len cvik. A dve mi­núty sú dosť.

A vieš čo je zau­jí­mavé? Že je­den z bý­va­lých dr­ži­te­ľov sve­to­vého re­kordu v planku s týmto tvr­de­ním sú­hlasí.

Čo teda s plan­kom?

Plank ex­trémne rýchlo na­berá na po­pu­la­rite – nie­len pre jeho efek­ti­vitu, ale aj pre mož­nosť veľmi jed­no­du­cho od­me­riať prog­res a po­rov­ná­vať sa. Tré­no­vať však ne­treba tvrdo, ale efek­tívne. A oveľa efek­tív­nej­ším rie­še­ním je ro­biť plank často a krátko. Prečo? Pre­tože to, ako ti brušné svals­tvo po­sky­tuje oporu, zá­visí od jeho vý­drže, nie sily.

10-se­kun­dový plank znie ako re­la­tívne malá vý­zva. Uro­biť ich však 5 a to v 3 rôz­nych pre­ve­de­niach, to už taká sranda nie je.

Či si zvo­líš krátke a in­ten­zívne cvi­če­nie, ktoré bu­duje skôr at­le­ti­citu, alebo pôj­deš na dve mi­núty, vďaka čomu po­ras­tie tvoja sila v ob­lasti bru­cha, je to na tebe. Ale dve mi­núty a 1 se­kunda? To už je prí­liš.

Komentáre