Keď si pred­sta­vím, čo všetko člo­vek na stred­nej za­žije, mys­lím, že už asi chá­pem prečo ľu­dia na ňu tak často spo­mí­najú. Nech­cem veľmi ho­vo­riť aká je stredná su­per, pre­tože je to ako di­voká jazda po hor­skej dráhe – ad­re­na­lín a večná mla­dosť, ktorá nám ko­luje v ži­lách.

Naj­rad­šej by som tu os­tala navždy.

A za­sta­vila čas.

zdroj: unsp­lash.com

Viem jedno, že si pat­ril do môjho ži­vota dosť dlho a aj keď si od­išiel, vždy si sa vrá­til.

Ni­kdy si mi tak úplne ne­dal po­cí­tiť to, ako veľmi si sa zme­nil. Nie­ktorí ľu­dia to tak ro­bia.

No úp­rimne, te­ším sa na nový za­čia­tok, pre­tože vždy, keď niečo končí, niečo iné za­čína.

Jednu ka­pi­tolu nášho ži­vota sme uzav­reli. Čas ju uzav­rel a novú sme ot­vo­rili.

A tak sa cí­tim aj te­raz…

zdroj: unsp­lash.com

Na­učila som sa, že ži­vot ne­zau­jíma čo sa deje tebe, ale že ply­nie a ne­za­staví sa len tak pre niečo.

Je to ako keď krá­čame po chodbe vo vlaku a za­sta­víme sa – vlak sa stále hýbe.

Ľu­dia mi uká­zali, že mu­sím ve­riť v seba. Že niečo sku­točne do­ká­žem ak bu­dem tvrdo pra­co­vať.

A ne­báť sa od­ísť, keď cí­tim, že je čas.

zdroj: unsp­lash.com

„Strach je nie­kedy väčší, ale ni­kdy sa ho ne­boj pre­ko­nať.“

Komentáre