Ľu­dia si často spá­jajú to­xický vzťah s nie­kým, kto je slabý. Nie­kto, kto nemá do­sta­tok se­ba­úcty, aby od­išiel. Nie­kto, kto to­le­ruje oveľa me­nej, než si za­slúži. Ale aj nie­kto, kto pre­žil veľa zvra­tov, a preto sa stal oveľa sil­nej­ším. Nie­kto, kto je po­zna­čený, no o to vý­ni­moč­nejší a sil­nejší člo­vek. 

Láska vie byť zá­vis­los­ťou, no máme akýsi pud se­ba­zá­chovy, ktorý nám už ne­do­volí ísť ďa­lej, pre­tože sme už aj tak prí­liš pre­kro­čili hra­nice na­šej snahy a úcty k sebe sa­mému. Ži­vot po to­xic­kom vzťahu býva dosť krutý.

Keď dáš „zbo­hom“ veci alebo člo­veku, ktorý ti spô­so­bo­val bo­lesť, ne­musí to byť vždy úľava. Môže to byť vy­čer­pa­nie, môže to byť niečo, čo ne­do­ká­žeš de­fi­no­vať, no nie je to skrátka dobrý po­cit. Ži­vot po to­xic­kom vzťahu je prázdny a ty ne­vieš, čo ďa­lej.

Vtedy sme vy­šťa­vení a po­tre­bu­jeme pauzu, ide­álne od ži­vota. Vtedy sme ab­so­lútne skla­maný, vy­čer­paný a je­diné čo chceme, je viera a ná­dej, že všetko bude v po­riadku.

To­xické vzťahy bý­vajú plné há­dok, po­chyb­ností, ne­is­toty, kla­ma­nia a skla­ma­nia, vy­čer­pa­nosti, ne­dô­very a ob­rov­ského na­pä­tia. Ob­čas ta­kéto vzťahy dr­žíme prí­liš dlho, aj keď vieme, že nám ub­li­žujú, no nám zá­leží na tých oso­bách, ktoré sú s nami v tom vzťahu.

Po­tom však na­stane kríza, kedy si uve­do­míme, že je na čase od­ísť, pre­tože strá­came sa­mých seba a po­tre­bu­jeme sa dať do­kopy. Že je v po­riadku od­ísť od nie­koho, kto ti už nič ne­dáva a kto je v tvo­jom ži­vote len akási spo­mienka či zvyk.

Budú noci, kedy to bu­deš ľu­to­vať, no ne­za­budni, že si sa roz­hodla správne a ak je niečo, čo ťa ob­me­dzuje, je čas pre­hod­no­tiť si­tu­áciu. Tvoja duša dobre vie, čo je pre teba dobré, len ju ob­čas ne­po­čú­vaš a ig­no­ru­ješ ju, i keď ti vždy radí správne.

Je to tak­tiež aj tvoja in­tu­ícia, ktorá ti ne­klame a chce pre teba len to naj­lep­šie. Ži­vot po to­xic­kom vzťahu je ná­ročný, no hor­šie je zo­tr­vať v sa­mot­nom to­xic­kom vzťahu. Uve­dom si svoju hod­notu. Zvlád­neš to. Ver mi.

Komentáre