Vieš, ži­vot je nie­kedy veľmi kom­pli­ko­vaný. Nedá ti to, čo chceš a ty si po­tom zú­falá a hľa­dáš od­po­vede na otázky – Prečo? 

Mys­lím si, že keby bolo všetko do­ko­nalé, ne­bol by to ži­vot. Všetko je tak, ako si to vy­tvo­ríš. 

To, čo by si  sa mala na­učiť je, že šťas­tie je vy­ro­bené z ma­lých vecí. Ale cen­ných… Na­učíš sa, že vôňa ran­nej kávy je malý ri­tuál šťas­tia, že sta­čia noty z tvo­jej ob­ľú­be­nej piesne, či slová z knihy, ktoré za­hrejú tvoje srdce. Že stačí aróma z ku­chyne, či ňu­fák tvojho psa alebo mačky nato, aby si sa cí­tila šťastná.

zdroj: unsp­lash.com

A na­ko­niec zis­tíš, že šťas­tie je vy­ro­bené z emó­cií, až po ko­niec prs­tov, z ma­lých vý­bu­chov, ktoré roz­ši­rujú srdce. Že hviezdy ťa môžu roz­cí­tiť a slnko ti roz­žiari oči. A tiež sa na­učíš, že sl­neč­ni­cové po­lia ti do­kážu osvet­liť tvár, že vôňa jari ťa pre­budí zo zimy a že sad­núť si , aby si si čí­tala v tieni stromu, ťa upo­kojí a oslo­bodí od myš­lie­nok.

Mnoho ľudí v sku­toč­nosti nechce po­čuť pravdu. Chcú len ne­us­tále uis­ťo­va­nie, že to, čomu sa oni sami roz­hodli ve­riť, je pravda. 

To, čo by si sa mala na­učiť, je dať pries­tor ľu­ďom, ktorí majú s te­bou tr­pez­li­vosť. Ne­strá­cať čas s tým, čo ťa oberá o ener­giu a zra­ňuje. Ne­strá­caj čas s ľuďmi, kto­rým na tebe ne­zá­leží, mi­lo­vať tých, ktorí ma ne­mi­lujú, usmie­vať sa na tých, ktorí sa ne­us­mie­vajú na mňa. Ne­dá­vaj ďal­šie šance tým, ktorí ti klamú a ne­do­kážu ťa po­vzbu­diť ani po­chvá­liť.

zdroj: unsp­lash.com

 Skrátka, po­ďa­kuj všet­kým, čo ti ub­li­žo­vali, pre­tože ťa na­učili, že hlú­pym sa stačí len smiať do tváre. Ďa­kuj všet­kým, čo ťa skla­mali a ne­chali ťa spad­núť na zem, pre­tože inak by si sa ne­po­sta­vil/a na vlastné nohy.

Ďa­ku­jem všet­kým čo mi ho­vo­rili: „Po­zri sa na seba“, pre­tože inak, by som ne­zis­tila aká som je­di­nečná.

Ďa­ku­jem tým, ktorí ma ne­us­tále rie­šia, pre­tože vďaka tomu viem, že nie som svetu ukrad­nutá.

Za­budni na po­mstu, od­pusť. Od­pusť hlavne sebe sa­mej, pre­tože ak to uro­bíš, na­sle­duje se­bap­ri­ja­tie a se­ba­láska na­ras­tie.

Nauč sa viac po­čú­vať, mi­lo­vať, me­nej stra­chu, viac NÁ­DEJE. 

Komentáre