„With or wit­hout you“ pes­nička známa všet­kým  z nás a presne také sú aj nie­ktoré vzťahy, ktoré máme s na­šimi po­lo­vič­kami. Kom­pli­ko­vané, zlo­žité, bo­les­tivé, no aj presne také,  že nás ne­ne­chá­vajú chlad­nými a stále nám v hla­vách spra­via prie­van a v srdci za­ne­chajú stopu. A nie vždy prí­jemnú…

Ni­kdy som ne­po­chy­bo­vala o tom, že na vzťahu sa má pra­co­vať a zlep­šo­vať ho každý deň. Že obaja si majú dô­ve­ro­vať, to­le­ro­vať sa a ve­riť si. Byť si opo­rou a rov­no­ce­ným par­tne­rom. No nie vždy na­tra­fíme na par­tnera, s kto­rým to ide ako po masle. Hádky, do­ťa­ho­va­nia a viac kom­pli­ká­cií ako ra­dosti. Čo je vtedy pri­ja­teľ­nej­šie? Zísť z krat­šej cesty alebo tomu dať ešte šancu?

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

„S bý­va­lým pria­te­ľom sme boli spolu skoro šesť ro­kov a po­sledné dva roky boli len trá­pe­nie, do­konca tam bolo aj pár roz­cho­dov. Od za­čiatku vzťahu boli me­dzi nami roz­diely, ja som viedla úplne iný spo­lo­čen­ský ži­vot, on bol skôr sa­mo­tár. Žiadne spo­ločné zá­ujmy, trá­vili sme spolu málo času a ne­mala som po­tom už chuť ani to na­prá­vať ani niečo me­niť. Hlavne som nech­cela zme­niť jeho, veď pre ne­jakú par­tnerku by taký aký je, mo­hol byť úplne su­per. Roz­išli sme sa a obaja už máme iných par­tne­rov, s kto­rými sme obaja šťastní. Keby som ve­dela, že môže byť vo vzťahu oveľa lep­šie,  ukon­čili by sme to už dávno pred­tým, “ pre­zra­dila už te­raz vy­smiata Ka­ta­rína 27, ktorá má už mo­men­tálne cez rok trva­júci har­mo­nický vzťah.

Čoho sa naj­viac obá­vaš, keď strá­caš svoju po­lo­vičku? Sa­moty? Toho, že bu­deš sama za­spá­vať a opäť ráno samá vstá­vať? Že si ťa ni­kto ne­pri­túli a ne­po­bozká, keď to naj­viac po­tre­bu­ješ? Ale spo­meň si aj na to, koľko ste toho pre­žili aj zlého. Keď si v noci pla­kala do van­kúša a on ne­pri­šiel, keď si ča­kala oporu, lásku a vtedy cho­dili len slová opo­vr­hnu­tia a krik. Keď si pre­ží­vala také dni a noci, že si kvôli nemu nech­cela ani vy­jsť z bytu a naj­rad­šej pre­spala celé dni. Hádky, stres a nervy. Keď ti ne­chu­tilo ani jesť a stále si len po­ze­rala na svoj mo­bil, či sa ko­nečne ne­oz­val.  Nie, ne­boj sa. Sama do­ne­ko­nečna ne­os­ta­neš. Na svete je toľko dob­rých mu­žov,  treba sa len na to na­la­diť, ukon­čiť ne­správny vzťah a dať šancu nie­komu lep­šiemu.

Viem že je to ťažké, ale ak si dvaja ne­ro­zu­mejú už od za­čiatku a vo vzťa­hoch je viac mí­nu­sov ako plu­sov, ra­dila by som to čo naj­skôr ukon­čiť. Dob­rou opo­rou sú vtedy najb­liž­šie pria­teľky a ro­dina, oni presne ve­dia, aké sme a aký par­tner sa k nám hodí. Ak chcete ob­stáť v skúške, či sa k vám hodí, vez­mite ho me­dzi par­tičku svo­jich naj­lep­ších ka­ma­rá­tok a ne­chajte ho s nimi aj pár mi­nút osa­mote. Po tejto ak­cii bu­dete as­poň o trošku múd­rej­šia a bu­dete ve­dieť či áno a či nie. Ka­ma­rátky a ro­dina sa na vás dvoch po­ze­rajú kom­plex­nej­šie, ne­majú ru­žové oku­liare a ve­dia zhod­no­tiť či je to správny člo­vek pre nás.

Ne­snažme sa do­ne­ko­nečna dá­vať šancu a na­prá­vať ne­kom­pa­ti­bilný vzťah. Ak sú tam ozaj roz­diely a dosť značné, skúste sa obaja po­roz­prá­vať, do­hod­núť a s triez­vou hla­vou pre­mys­lieť čo ďa­lej. Áno, ľahko sa to takto píše na pa­pier, ale o to ťaž­šie pre­žíva. Viem, za­žila som si tiež na vlast­nej koži. Hlavne buďme k sebe ľud­skí, ne­ko­najme s ho­rú­cou hla­vou a vždy si v par­tner­stve všetko dobre pre­mys­lime.

Vieš si to­tiž pred­sta­viť, že tak ako ži­ješ te­raz a ne­máš to pravé ore­chové, že takto chceš pre­žiť celý ži­vot? Stojí to ozaj za to? Od­po­vedz si už sama pre seba. Mysli však na to, že čas, ktorý strá­caš pri ne­správ­nych oso­bách ti už ni­kto ne­vráti späť.

Komentáre