Všetci vo vzťahu máme svoje sla­bosti a veci, kto­rých sa bo­jíme. Aj vďaka tomu vieme, že sme ľu­dia a že ži­jeme. Každý má svoje slabé miesto, ktoré nás do­káže ne­uve­ri­teľne zra­niť. Čí­taj ďa­lej a do­zvieš sa, aká je tvoja sla­bosť vo vzťahu na zá­klade zna­me­nia. 

Ba­ran

Tvoja sla­bosť sa ukrýva v tom, že máš prob­lém opäť za­čať ran­diť po tom, ako zo­sta­neš zra­nená jed­ným ne­po­da­re­ným vzťa­hom. Keď ti nie­kto ub­líži, si zni­čená po­riadne dlhý čas.

Býk

Tvoje sla­bosti sa me­nia. Ty upred­nost­ňu­ješ, aby veci boli kon­štantné a tebe známe, takže zmeny ťa stre­sujú. Najmä ak sa jedná o zmeny vo vzťahu, ako je sťa­ho­va­nie, zmena ná­lady tvojho pria­teľa…

View this post on Ins­ta­gram

Ve­nice with you @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Blí­ženci

Tvoja Achil­lova päta pred­sta­vuje veľký prob­lém, pre­tože ne­vy­jad­ru­ješ svoje emó­cie prav­divo. Presne to, čo cí­tiš. Vždy máš ten­den­ciu skrý­vať ne­prí­jemné veci vo vzťahu.

Rak

Tvoja Achil­lova päta je od­miet­nu­tie vo vzťahu alebo roz­chod. Cí­tiš veľkú lásku, ktorú roz­dá­vaš, takže od­miet­nu­tie be­rieš ako naj­väč­šie zly­ha­nie.

Lev

Tvoja sla­bosť je, že sa nad­hod­no­cu­ješ. Pre­tože si mys­líš, že mô­žeš ob­čas stí­hať mať su­per par­tnera, 100 % ka­ri­éru, stí­hať po­se­de­nia s pria­teľmi, ro­dinné oslavy, mať čas na seba, na ces­to­va­nie a na­ko­niec nič ne­stí­haš. Zvoľni.

Panna

Máš v sebe ne­dos­ta­točnú kon­trolu. To je tvoja sla­bosť, vo vzťahu prí­liš veľa žiar­liš. Skús byť voči pria­te­ľovi viac kom­pro­mis­nej­šia a dô­ve­ro­vať mu.

Váhy

Tvoja Achil­lova päta vo vzťahu je em­pa­tia k par­tne­rovi. Ne­cí­tiš nič emo­ci­onálne a ani si ne­pa­mä­táš, čo si také emo­ci­onálne za­žila.

Škor­pión

Tvoja sla­bosť je zly­ha­nie alebo skla­ma­nie. Mô­žeš vy­ví­jať tlak na ľudí, ale aj tak ťa vždy za­siahne to, keď ťa nie­kto od­mietne.

Stre­lec

Tvoja Achil­lova päta je ukrytá v slo­bode. Cí­tiš sa vo vzťahu prí­liš kon­tro­lo­vaná a väz­nená. Za­čí­naš strá­cať svoju my­seľ vtedy, keď ťa nie­kto chce dr­žať na uzde.

Ko­zo­ro­žec

Tvoja sla­bosť je tá, že si mys­líš, že máš v ži­vote ne­dos­ta­tok úspe­chu. Ako ko­zo­ro­žec si mys­líš, že si na úspech pre­dur­čená. Aj vo vzťa­hoch si mys­líš, že ti všetko vy­jde presne tak, ako si plá­nu­ješ… Ale re­a­lita je nie­kde inde.

Vod­nár

Tvoj pria­teľ je tvoja Achil­lova päta. Tvoj strach sa točí okolo toho, čo sa stane, keď ho stra­tíš. Snaž sa byť preto dob­rou pria­teľ­kou.

Ryby

Tvoja Achil­lova päta je, že sa až moc kri­ticky dí­vaš na svoj vzťah. Ne­us­tále hľa­dáš na svo­jom par­tne­rovi chyby, na­miesto toho, aby si ho po­chvá­lila za to, ako dobre niečo uro­bil.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre